Wyjątkowa oferta wyjazdu zagranicznego dla studentów i doktorantów Wydziału Prawa UwB do Japonii w roku akademickim 2021/2022.

Jeden lub dwa semestry na Uniwersytecie w Tsukubie Graduate School of Humanities and Social Science oraz School of Social and International Studies www.tsukuba.ac.jp

Oferta skierowana jest do studentów III i IV roku kierunku prawo oraz doktorantów. Maksymalny okres pobytu wynosi 12 miesięcy. Uczelnia nie oferuje stypendium, student jest zwolniony z opłat za studia. Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego (poziom min. advanced).

 

Kandydaci do wyjazdów do Japonii podlegają dwuetapowej procedurze kwalifikacyjnej:

1. Etap formalny: złożenie dokumentów w języku polskim:

  • CV – zawiera informacje dotyczące edukacji (wskazanie aktualnego roku studiów, kierunku, trybu), praktyk, dodatkowych osiągnięć, zainteresowań, średniej z ostatniego roku studiów
  • List motywacyjny

2. Rozmowa kwalifikacyjna: odbywa się przed komisją rekrutacyjną złożoną z koordynatorów programu, przedstawiciela studentów oraz osób sprawdzających znajomość języka obcego; przeprowadzana jest w języku obcym, w którym odbywają się studia – sprawdzana jest znajomość języka angielskiego. Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona zostanie on-line.

Wyniki podane zostaną bezpośrednio po przeprowadzeniu wszystkich rozmów kwalifikacyjnych.

Złożenie dokumentów (CV oraz listu motywacyjnego w języku polskim) do 22 lutego 2021 r.

Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim: o dacie i godzinie rozmowy (on-line) zakwalifikowany kandydat zostanie poinformowany mailem.

Dokumenty należy składać do Koordynatora ds. Studentów Wyjeżdżających mgr Kamili Bezubik na portierni Wydziału Prawa UwB w teczce „Erasmus”.

Informacje można uzyskać także pisząc na adres law.outgoing@uwb.edu.pl