Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia

Na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia po raz pierwszy wprowadzony został Zarządzaniem Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 8 października 2007 r. Obecnie funkcjonuje na podstawie Uchwały nr 2614 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zasad działania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku. System ten tworzą: wydziałowy zespół ds. jakości kształcenia, wydziałowa rada konsultacyjna i kierunkowe zespoły dydaktyczne.

Zadania wydziałowego zespołu ds. jakości kształcenia:

 • podejmowanie działań monitorujących na rzecz zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Prawa (w tym prowadzenie badań ankietowych dotyczących oceny zajęć dydaktycznych oraz opinii absolwentów, pracodawców i uczestników praktyk),
 • dokonywanie oceny własnej i sporządzanie corocznego sprawozdania z funkcjonowania wszystkich elementów systemu jakości kształcenia na Wydziale Prawa, ze wskazaniem jego mocnych i słabych stron w poszczególnych obszarach podlegających monitorowaniu.

W skład osobowy zespołu wchodzą:

Prof. dr hab. Katarzyna Laskowska – Przewodnicząca wydziałowego zespołu ds. jakości kształcenia, Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia 

Członkowie odpowiedzialni za opiniowanie tematów prac dyplomowych:
Dr hab. Izabela Anna Kraśnicka – Prodziekan Wydziału ds. Rozwoju
Dr hab. Elżbieta Kużelewska, prof. UwB – Prodziekan Wydziału ds. Nauki
Dr hab. Artur Olechno – Prodziekan Wydziału ds. Dydaktyki

Członkowie odpowiedzialni za przeprowadzanie badań ankietowych wśród pracodawców i absolwentów:
Dr Piotr Kołodko
Dr Karol Kuźmicz
Dr Rafał Michałowski

Członkowie odpowiedzialni za dokonywanie analizy monitorowania procesu kształcenia na kierunku Prawo i przygotowanie sprawozdania z tego zakresu:
Dr Joanna Huzarska
Dr Karolina Zapolska

Członkowie odpowiedzialni za dokonywanie analizy monitorowania procesu kształcenia na kierunkach Bezpieczeństwo Narodowe oraz Bezpieczeństwo i prawo i przygotowanie sprawozdania z tego zakresu:
Dr Marta Andruszkiewicz
Dr Joanna Pawlikowska

Członkowie odpowiedzialni za dokonywanie analizy monitorowania procesu kształcenia na kierunku Kryminologia i przygotowanie sprawozdania z tego zakresu:
Dr Dariusz Kużelewski
Dr Rafał Rejmaniak

Członkowie odpowiedzialni za dokonywanie analizy monitorowania procesu kształcenia na kierunku Administracja i przygotowanie sprawozdania z tego zakresu:
Dr Maciej Pannert
Dr Krzysztof Teszner

Przedstawiciel doktorantów:
Mgr Łukasz Presnarowicz

Przedstawiciel studentów:
Sylwia Wołyniec

Zadania wydziałowej rady konsultacyjnej:

 • ocena stopnia realizacji zakładanych dla danego kierunku studiów efektów uczenia się,
 • opiniowanie inicjatyw w zakresie powoływania nowych kierunków,
 • proponowanie zmian w programach studiów mających na celu ich doskonalenie, w tym w zakresie ich dostosowania do potrzeb rynku pracy.

W skład osobowy rady wchodzą:

Krzysztof Adamiak – Prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku
Mieczysław Baszko – Poseł na Sejm
Dr hab. Jerzy Bieluk, prof. UwB – Wydział Prawa UwB
Zbigniew Bohdziewicz – Dyrektor Makroregionu Korporacyjnego PKO Bank Polski
Cezary Cieślukowski – Przewodniczący Konwentu – Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”
Prof. dr hab. Leonard Etel – Wydział Prawa UwB
Mieczysław Gadamer – przedsiębiorca, doradca ds. powołania Rady
Beata Gnatowska – Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku
Ryszard Iwaszkiewicz – Prezes Zarządu Podlaskiego Klubu Biznesu
Stanisław Łuniewski – Dyrektor Generalny PU-A ASTWA Sp. z o. o.
Witold Karczewski – Prezes Izby Przemysłowo – Handlowej w Białymstoku
Tadeusz Kłaczkowski – Prezes Honorowy – Stowarzyszenie Forum Integracji Europejskiej
Jolanta Korwin-Piotrowska – Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku
Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego
Kpt. dr Mariusz Kuryłowicz – Dyrektor Zakładu Karnego w Białymstoku
Mł. insp. Paweł Maciejuk – Naczelnik Wydziału Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
Józef Maliszewski – były Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku
Prof. dr hab. Piotr Niczyporuk – Wydział Prawa UwB
Andrzej Józef Nowak – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku
Wojciech Orłowski – Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku
Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski
Łukasz Prokorym – Przewodniczący Rady Miasta Białystok
Piotr Rećko – Starosta Sokólski
Kpt. Eliza Siemienkiewicz – reprezentantka Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku
Wojciech Skrodzki – przedstawiciel samorządu studenckiego
Wojciech Stachurski – Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
Bogdan Wawrzynowicz – Członek Rady Izby Komorniczej w Białymstoku
Nadbryg. Jarosław Wendt – Podlaski Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
Insp. Maciej Daniel Wesołowski – Komendant Miejski Policji w Białymstoku
Tomasz Wyszkowski – Podlaski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
Dr Agnieszka Zemke-Górecka – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku
Jacek Żalek – Poseł na Sejm

Zadania kierunkowych zespołów dydaktycznych:

 • monitorowanie dostosowania programów studiów na prowadzonych kierunkach
  do obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz potrzeb rynku pracy,
 • przedstawianie dziekanowi projektów doskonalenia programów studiów w oparciu o wnioski wynikające ze sprawozdań wydziałowych zespołów ds. jakości kształcenia (w tym z analiz badań ankietowych studentów i absolwentów, monitoringu losów absolwentów), zaleceń Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz opinii wydziałowych rad konsultacyjnych.

W skład osobowy zespołów wchodzą:

 1. Na kierunku Prawo:
  Dr hab. Tomasz Dubowski
  Dr Maciej Etel
  Dr Lech Jamróz
  Dr Łukasz Kierznowski
  Aleksandra Kuczyńska
 2. Na kierunku Administracja:
  Dr hab. Andrzej Jackiewicz
  Dr Justyna Kulikowska – Kulesza
  Dr Ewa Lotko
  Dr Artur Modrzejewski
  Joanna Lebiedzińska
 3. Na kierunkach Bezpieczeństwo Narodowe oraz Bezpieczeństwo i prawo:
  Dr hab. Adam Bartnicki
  Dr hab. Marcin Łysko
  Dr Dominik Kościuk
  Dr Katarzyna Żywolewska
  Karolina Trzeciak
 4. Na kierunku Kryminologia:
  Dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB
  Dr Magdalena Perkowska
  Dr Emilia Truskolaska
  Dr Ewelina Wojewoda
  Natalia Petruk