Eksperci

Specjalistyczna dziedzina wiedzy eksperckiej

Forma kontaktu

prof. dr hab. Leonard Etel

– Prawo podatkowe

– Ordynacja podatkowa

– Podatki od nieruchomości

– Podatki lokalne

– Pomoc publiczna w podatkach

– Regionalne izby obrachunkowe

– Tworzenie miejscowego prawa podatkowego

etel@uwb.edu.pl

 

+48 691 301 676

prof. dr hab.
Ewa M. Guzik-Makaruk

– Prawo karne

– Kryminologia

– Prawo karne medyczne

– Prawo karne skarbowe

– Prawo karne międzynarodowe

– Europejskie prawo karne

ewa.guzik@uwb.edu.pl

 

+48 85 745 71 84

kontakt telefoniczny za pośrednictwem działu promocji

prof. dr hab.
Piotr Niczyporuk

– Samorząd terytorialny ( w szczególności samorząd gminny)

 p.niczyporuk@uwb.edu.pl

 

+48 85 745 71 62

prof. dr hab. Cezary Kulesza

– System wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i jego reformy

– Policja, prokuratura i sądy w procesie karnym

– Prawo do obrony (aspekty praktyczne)

– Uprawnienia oskarżonego i pokrzywdzonego w procesie karnym

– Pomoc ofiarom przestępstw

– Prawo karne procesowe krajów europejskich

– Modele postępowania przygotowawczego

c.kulesza@uwb.edu.pl

 

+48 601 669 398

prof. dr hab.
Maciej Perkowski

– Prawo międzynarodowe

– Prawo UE

– Prawny wymiar funduszy unijnych

– Współpraca zagraniczna samorządu terytorialnego

– Prawny wymiar rozwoju regionalnego

– Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)

– Prawne aspekty wprowadzania żywności do obrotu spożywczego

– Ochrona przyrody

– Międzynarodowy i unijny wymiar gospodarki leśnej

m.perkowski@uwb.edu.pl

 

+48 601 394 814

prof. dr hab.
Agnieszka Malarewicz-Jakubów

– Prawo cywilne

– Kwestie dotyczące odszkodowań, umów, spadków

– Prawo handlowe, spółki, działalność gospodarcza

– Prawo reklamy

malarewicz@uwb.edu.pl

 

+48 607 986 690

dr hab. Katarzyna
Bagan-Kurluta, prof. UwB

– Prawo prywatne międzynarodowe

– Prawo cywilne

– Prawo rodzinne

– Prawa człowieka

 bagan-kurluta@uwb.edu.pl

 

 +48 662 065 222

prof. dr hab. Adam Doliwa

– Prawo cywilne

– Prawo mieszkaniowe

adoliwa@uwb.edu.pl

 

+48 85 745 71 84

kontakt telefoniczny za pośrednictwem działu promocji

dr hab. Rafał Dowgier,
prof. UwB

– Podatek od nieruchomości, rolny leśny

– Podatek od środków transportowych

– Opłaty lokalne

– Ordynacja podatkowa

– Postępowanie podatkowe

– Uchwały podatkowe JST

– Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

– Pomoc publiczna w formie preferencji podatkowych

r.dowgier@uwb.edu.pl

 

+48  502 631 200

dr hab. Adam Bartnicki

– Polityka bezpieczeństwa

– Stosunki międzynarodowe 

– Rosja i obszar postradziecki 

   a.bartnicki@uwb.edu.pl 

 

 +48 503 302 892

dr hab. Tomasz Dubowski

– Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej

– Polityka zagraniczna Unii Europejskiej

t.dubowski@uwb.edu.pl

 

 +48 85 745 71 84

kontakt telefoniczny za pośrednictwem działu promocji

dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB

–  Analiza kryminalna

– Pranie pieniędzy

– Terroryzm i jego finansowanie

– Przestępczość zorganizowana

 – Kryminalistyka

 – Kryminologia

w.filipkowski@uwb.edu.pl

 

 +48 85 745 71 84

kontakt telefoniczny za pośrednictwem działu promocji

dr hab. Andrzej Jackiewicz, prof. UwB

– Prawo konstytucyjne

– Działalność organów administracji publicznej

– Tworzenie prawa, system źródeł prawa RP

– Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

– Ustrój terytorialny państw europejskich

– Prawo do dobrej administracji

jackiewicz@uwb.edu.pl

 

+48 606 945 188

dr hab. Izabela Kraśnicka, prof. UwB

– Polityka i system prawa Stanów Zjednoczonych

– Prawo międzynarodowe

– Prawo Unii Europejskiej

 krasnicka@uwb.edu.pl

 

 +48 85 745 71 84

kontakt telefoniczny za pośrednictwem działu promocji

dr hab Elżbieta Kużelewska, prof. UwB

 

- demokracja bezpośrednia
- współczesne ustroje państwowe
- prawo konstytucyjne

 e.kuzelewska@uwb.edu.pl


+48 85 745 7153

prof. dr hab. Andrzej Panasiuk

– Prawo zamówień publicznych

– Partnerstwo publiczno-prywatne

– Prawo administracyjne
– Prawo publiczne gospodarcze

 andrzej.panasiuk@uwb.edu.pl

 

+48 609 660 819

dr hab. Anna Piszcz,
prof. UwB

– Prawo ochrony konkurencji

– Prawna regulacja zakazu nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej

  piszcz@uwb.edu.pl

 +48 85 745 72 04

prof. dr hab. Mariusz Popławski

– Prawo podatkowe

- Postępowanie podatkowe

- Ordynacja podatkowa

– Podatki lokalne (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych)

- Opłaty lokalne

- Uchwały podatkowe JST

– Regionalne izby obrachunkowe

 

m.poplawski@uwb.edu.pl

+48 85 745 71 84

kontakt telefoniczny za pośrednictwem działu promocji

dr hab. Jarosław Matwiejuk, 
prof. UwB

– Prawo konstytucyjne

– Prawo wyznaniowe

– Prawo samorządu terytorialnego

matwiejuk@uwb.edu.pl

 

+48 691 301 652

dr hab. Artur Olechno, prof. UwB

– Prawo samorządu terytorialnego

– Prawo konstytucyjne

– Wnioski do Trybunału Konstytucyjnego

– Centrum Eksperckie UwB

 a.olechno@uwb.edu.pl

 ce@uwb.edu.pl

 +48 600 906 676

dr hab. Iwona Sierocka,     
prof. UwB

– Prawo pracy

– Ubezpieczenia społeczne

i.sierocka@uwb.edu.pl

 

 +48 85 745 71 84

kontakt telefoniczny za pośrednictwem działu promocji

dr hab. Iwona Wrońska

– Prawo międzynarodowe publiczne
– Systemy ochrony praw człowieka:
a) krajowe systemy ochrony praw człowieka
b) międzynarodowy system ochrony praw człowieka
– Prawo i działalność organizacji międzynarodowych
– Prawo dyplomatyczne
– Prawo konsularne
– Polskie służby zagraniczne

 wronska@uwb.edu.p

 

 +48 85 745 71 84

kontakt telefoniczny za pośrednictwem działu promocji

dr Arkadiusz K. Bieliński

– Postępowanie cywilne (procedury przed sądem, koszty, itp.)

– Mediacja i inne formy polubownego rozwiązywania sporów (ADR)

– Komunikacja elektroniczna (podpis elektroniczny, elektroniczne postępowania sądowe, elektroniczny obieg dokumentów, świadczenie usług drogą elektroniczną, itp.)

– Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)

– Informatyzacja sądownictwa

– Zastosowanie sztucznej inteligencji w prawie

a.bielinski@uwb.edu.pl

 

+48 607 428 680

dr Agnieszka Daniluk

– Prawo samorządu terytorialnego
– Prawo administracyjne
– Dostęp do informacji publicznej

  adaniluk@uwb.edu.pl

 

 +48 783 960 303

kontakt telefoniczny za pośrednictwem działu promocji

dr Dominik J. Kościuk

– Postępowanie administracyjne

– E-administracja

– Zagospodarowanie przestrzenne

– Informacja publiczna

 
 

d.kosciuk@uwb.edu.pl

 

 +48 85 745 71 84

kontakt telefoniczny za pośrednictwem działu promocji

dr Justyna E. Kulikowska-Kulesza

– Prawo administracyjne

– Postępowanie administracyjne

– Postępowanie przed sądami administracyjnymi

– Ochrona danych osobowych

 

  j.kulikowska@uwb.edu.pl

 

 +48 85 745 71 84

kontakt telefoniczny za pośrednictwem działu promocji

dr hab. Piotr Konik

– Prawo cywilne

– Prawo umów, w tym umowa o roboty budowlane

– Odpowiedzialność odszkodowawcza

– Obrót nieruchomościami

– Czynności bankowe

 p.konik@uwb.edu.pl

 

+ 48 501 654 565

dr Sławomir Oliwniak

– Teoria i praktyka funkcjonowania demokracji jako reżimu politycznego i systemu wartości

– Prawo w społeczeństwie biopolitycznym (wolność i prywatność jednostki a kontrola państwa)

oliwniak@uwb.edu.pl

 

+48 608 587 222

dr Magdalena Rutkowska-Sowa

– Prawo własności intelektualnej

– Prawo własności przemysłowej

– Prawo autorskie

m.rutkowska@uwb.edu.pl

 

+48 660 705 551

dr Łukasz Kierznowski

– Prawo szkolnictwa wyższego i nauki

– Prawo administracyjne

– System edukacji

– System egzaminów zewnętrznych

– Współpraca uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym

 lukasz.kierznowski@uwb.edu.pl

 

 +48 85 745 71 84

kontakt telefoniczny za pośrednictwem działu promocji