Zakład Prawa Handlowego
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 305
(+48 85) 745 71 55

 

Kierownik:
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
prof. dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów malarewicz@uwb.edu.pl USOSweb

 

 

Przedmiot badań naukowych:
– Aspekty prawne medycyny paliatywnej
– Wsparcie prawne osób starszych
– Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym w kontekście zmieniających się paradygmatów ochrony autorskoprawnej
– Freedom of panorama jako kategoria dozwolonego użytku publicznego w ustawodawstwie państw europejskich i w prawie Stanów Zjednoczonych
– Problematyka utworów osieroconych w prawie polskim i unijnym
– Charakter prawny zarządu w spółce akcyjnej
– Umowy handlowe – analiza charakteru prawnego i znaczenia gospodarczego
– Wpływ polskich i europejskich regulacji prawnych na rynki papierów wartościowych
– Zdatność arbitrażowa w postępowaniu insolwencyjnym. Analiza prawnoporównawcza na wybranych przykładach
– Międzynarodowy arbitraż inwestycyjny i ochrona środowiska
– Prawo sportowe
– Klauzule antyrozwodnieniowe i inne środki ochrony praw z udziałów lub akcji w umowach typu funduszy typu venture capital
– Prawo holdingowe na gruncie kodeksu spółek handlowych- uwagi de lege lata i de lege ferenda dotyczące kształtu polskiego prawa holdingowego
– Prawo spółek

 

Dydaktyka:
– Prawo handlowe
– Przedmiot specjalizacyjny - Prawo prywatne – zasady, źródła, wykładnia i stosowanie prawa
– Wykład specjalizacyjny - Prawo prywatne – zasady, źródła, wykładnia i stosowanie prawa
– Etyka i prawo w informatyce
– Etyka i prawo w medycynie
– Prawne aspekty działalności naukowej i zawodowej
– Prawne aspekty działalności zawodowej
– Prawo spółek
– Przedmiot specjalizacyjny - Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RP
– Przedmiot specjalizacyjny - Ochrona dóbr osobistych oraz innych wartości w prawie cywilnym
– Przedmiot specjalizacyjny - Prawo umów handlowych
– Przedmiot specjalizacyjny - Prawo papierów wartościowych
– Wykład specjalizacyjny - Introduction to the International Trade Law
– Wykład specjalizacyjny - Prawo papierów wartościowych
– Przedmiot specjalizacyjny - Alternatywne Metody Rozwiązywania Sporów - Mediacja
– Techniki negocjacyjne
– Wykład specjalizacyjny - Alternatywne Metody Rozwiązywania Sporów - Mediacja
– Wykład specjalizacyjny - Introduction to ADR, Mediation, Negotiation and Arbitration Procedure
– Wykład specjalizacyjny - Introduction to the European Corporate Law
– Wykład specjalizacyjny - Polish Commercial Law

 

Projekty badawcze:
2018 - dr Joanna Banasiuk, projekt „Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym w kontekście zmieniających się paradygmatów ochrony autorskoprawnej”

2018 - dr Joanna Banasiuk, wykonawca w grancie „Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC” finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2018 – 2019 – mgr Maksymilian Szal, projekt „Reprezentacja w spółkach prawa handlowego - rola wspólników, zarządu, rady nadzorczej i prokurenta”

2018 – 2019  – mgr Damian Dominik Leśniewski, projekt „Wpływ polskiego ustawodawstwa na rynek, ze szczególnym uwzględnieniem usług budowlanych”

2018 – 2019 – mgr Maria Cudowska, projekt „Zdatność arbitrażowa w postępowaniu insolwencyjnym. Analiza prawnoporównawcza na wybranych przykładach”

2017 – 2018, 2018 – 2019 – dr Renata Tanajewska, projekt „Umowy handlowe – analiza charakteru prawnego i znaczenia gospodarczego”

2017 – 2018 , 2018 – 2019 – mgr Paulina Czemiel, projekt Prawo holdingowe na gruncie kodeksu spółek handlowych- uwagi de lege lata i de lege ferenda dotyczące kształtu polskiego prawa holdingowego”

2017 – 2018,2018– 2019 – mgr Paweł Czaplicki, projekt „Wpływ polskich i europejskich regulacji prawnych na rynki papierów wartościowych”

2017 – 2018 – dr Joanna Banasiuk, projekt „ Freedom of panorama jako kategoria dozwolonego użytku publicznego w ustawodawstwie państw uropejskich i w prawie Stanów Zjednoczonych”

2017 – 2018 – mgr Maria Cudowska, projekt „Międzynarodowy arbitraż inwestycyjny i ochron aśrodowiska”

2016 – 2017, 2017 – 2018 , 2018 – 2019 – mgr Katarzyna Siemion, projekt „Wpływ przepisów prawa powszechnie obowiązującego i wewnętrznego na podmiotowość prawną podmiotów prawa”

2016 – 2017,2017 – 2018 – dr hab. Agnieszka Malarewicz - Jakubów, prof. UwB, projekt „Wsparcie prawne osób starszych”

2016 – 2017 – mgr Paulina Czemiel, projekt „Klauzule antyrozwodnieniowe i inne środki ochrony praw z udziałów lub akcji w umowach typu funduszy typu venture capital”

2015 – 2016 – dr hab. Agnieszka Malarewicz - Jakubów, prof. UwB, projekt „Wsparcie prawne w medycynie paliatywnej”

2015 – 2016 – dr Joanna Banasiuk, projekt „Problematyka utworów osieroconych w prawie polskim i unijnym”

2013 – 2014 – dr Joanna Banasiuk, koordynator merytoryczny grantu „Science Point – płaszczyzna wymiany dobrych praktyk i budowania partnerstw biznesowych” realizowany w ramach programu „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

2014 – 2015,2015 – 2016 – dr Renata Tanajewska, projekt „Charakter prawny zarządu w spółce akcyjnej”

 

Konferencje cykliczne:
Cykliczna konferencja z zakresu prawa handlowego organizowana przez Zakład Prawa Handlowego oraz Koło Naukowe Prawa Handlowego przy Wydziale Prawa UwB:
2014 – 2015 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Zasada słuszności a prawo handlowe"
2015 – 2016 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oznaczanie przedsiębiorców w teorii i praktyce prawa"
2016 – 2017 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Obrót instrumentami finansowymi"
2017 – 2018 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek w prawie handlowym"

  

Koła Naukowe
nazwa opiekun naukowy
Koło Naukowe Prawa Handlowego dr Renata Tanajewska