Zakład Prawa Konstytucyjnego
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 218
(+48 85) 745 71 61

 

Kierownik:
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
- - -

 

  

 
Przedmiot badań naukowych:

– Polskie prawo konstytucyjne,
– współczesne systemy ustrojowe,
– systemy konstytucyjne Izraela, Nowej Zelandii, Argentyny, Niemiec, Rosji, Ukrainy, Hiszpanii, Francji, Belgii
– konstytucja jako ustawa zasadnicza,
– współczesny parlamentaryzm,
– opozycja parlamentarna,
– reprezentacja polityczna,
– status deputowanego,
– instytucje demokracji bezpośredniej,
– regionalizm oraz federalizm w Europie,
– europejskie standardy ochrony praw człowieka,
– skarga konstytucyjna,
– sądownictwo konstytucyjne,
– prawo kanoniczne,
– prawo wyznaniowe.

 

Dydaktyka:
– Prawo konstytucyjne,
– prawo parlamentarne,
– systemy ustrojowe państw współczesnych,
– ustroje wybranych państw UE,
– ustroje państw Europy Wschodniej,
– ustrój konstytucyjny RP,
– zasady ustroju politycznego państwa,
– konstytucyjny system organów państwowych,
– współczesne systemy polityczne,
– organy kontroli o ochrony prawa,
– organy ochrony prawa,
– sądownictwo w Polsce,
– sądownictwo wojskowe,
– konstytucyjne prawa i wolności jednostki,
– prawne podstawy bezpieczeństwa,
– system organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,
– Obrona Cywilna Kraju,
– prawo wyznaniowe,
– prawo kanoniczne.

  

Projekty badawcze:
  1. Współczesne modele rządów parlamentarnych a podstawowe instytucje ustrojowe w Rzeczypospolitej Polskiej (2011-2015), kierownik: dr hab. Stanisław Bożyk, prof. UwB,
  2. Transformacja prawnoustrojowa w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej po 1989 roku oraz jej konsekwencje (od 2016), kierownik: dr hab. Stanisław Bożyk, prof. UwB.

 

Konferencje cykliczne:

Ogólnopolskie Zjazdy Katedr Prawa Konstytucyjnego (2008-2020); w 2012 roku 54. Zjazd był organizowany przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego UwB (Augustów, 10-12 maja 2012).