Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1 p. 306
(+48 85) 745-71-63

 

Kierownik:
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
prof. dr hab. Maciej Perkowski m.perkowski@uwb.edu.pl USOSweb

 

  

Przedmiot badań naukowych:

– Prawo międzynarodowe publiczne
– Prawo organizacji międzynarodowych
– Prawo Unii Europejskiej
– Współpraca transgraniczna
– Międzynarodowe prawo lotnicze
– System prawny USA
– Międzynarodowa ochrona praw człowieka
– Rozwój regionalny
– Polityka spójności Unii Europejskiej i fundusze europejskie
– Zatrudnienie i zabezpieczenie społeczne w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej
– Prawo antydyskryminacyjne
– Status prawny osób z niepełnosprawnościami
– Prawo do dobrej administracji
– Edukacja prawnicza
– Prawo do nauki
– Międzynarodowe i unijne prawo ochrony środowiska
– Partnerstwo publiczno-prywatne
– prawne aspekty bezpieczeństwa żywności
– prawa osób ze spektrum autyzmu

 

Dydaktyka:
– Prawo międzynarodowe publiczne
– Organizacje międzynarodowe
– Prawa człowieka
– Prawo dyplomatyczne i konsularne
– Organizacja i zarządzanie
– Nowe zarządzanie w sektorze publicznym (NPM)
– Makro i mikroekonomia
– Prawo konfliktów zbrojnych
– Prawo obronne RP
– Bezpieczeństwo międzynarodowych stosunków ekonomicznych
– Fundusze europejskie
– Fundusze strukturalne i system finansowania projektów Unii Europejskiej
– Polityka spójności Unii Europejskiej
– Metodologia pozyskiwania grantów
– Przygotowanie i zarządzanie projektami europejskimi
– Prawo USA
– Obyczaje i reguły akademickie
– Projektowa metoda pracy
– Umiędzynarodowienie obrotu krajowego

  

Projekty badawcze:

2022-2024 - prof. dr hab. Maciej Perkowski, projekt "Oddziaływanie prawniczych badań podstawowych na kształcenie prawników na przykładzie badań podstawowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w Polsce", finansowanie: Narodowe Centrum Nauki (program OPUS); projekt w partnerstwie z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie

2022-2025 - mgr Jakub A. Farhan, projekt "Przeciwdziałanie chorobom niezakaźnym w unijnym prawie żywnościowym", finansowanie: Narodowe Centrum Nauki (program PRELUDIUM)

2021-2022 - dr Maciej Oksztulski, projekt "Uprawnieni teoretycznie? Status prawny osób ze spektrum autyzmu na rynku pracy (w ujęciu krajowym, międzynarodowym i porównawczym)" - kierownik: mgr Maciej Oksztulski; finansowanie: Narodowe Centrum Nauki (program PRELUDIUM)

2021-2024 - prof. Gracienne Lauwers (Vrije Universiteit Brussel), dr Anna Drabarz - koordynator instytucjonalny, projekt "MELINC - Training Teachers for Inclusion in Mongolia", finansowanie: Erasmus+

2018 – prof. dr hab. Maciej Perkowski, projekt „Dostęp do przedstawicieli zawodów prawniczych w opinii mieszkańców województwa podlaskiego”

2016 – 2019 – prof. Gracienne Lauwers (Vrije Universiteit Brussel), dr Izabela Kraśnicka - kierownik instytucjonalny, projekt „ELA – Introducing modules on law and rights in programmes of teacher training and educational sciences”

2016 – 2018 – prof. dr hab. Maciej Perkowski, „NO-AUTism! Kształcenie i rozwój personalny doktoranta z autyzmem – status quo i interdyscyplinarna optymalizacja perspektyw społecznych i zawodowych”

2015 – 2018 – prof. dr hab. Maciej Perkowski, badania statutowe Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku pt.: „Rozwój prawa międzynarodowego i umiędzynarodowienie prawa krajowego”

2015 – prof. dr hab. Maciej Perkowski, „Dostęp do adwokata i radcy prawnego w województwie podlaskim”

2013 – 2015 – prof. dr hab. Maciej Perkowski, badania statutowe Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku pt.: „Prawo rozwoju regionalnego”

2013 – prof. dr hab. Maciej Perkowski, projekt „Mniejszość jako większość” (grant Komisji Europejskiej w ramch „Youth on the Move”)

2012 – 2013 – prof. dr hab. Maciej Perkowski, projekt „Nasi Tatarzy” (grant Komisji Europejskiej w ramch „Youth on the Move”)

2010 – prof. dr hab. Maciej Perkowski, projekt „Podnoszenie aktywności transgranicznej organizacji pozarządowych na Podlasiu” (w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich)

2009 – 2010 – prof. dr hab. Maciej Perkowski, projekt „Zapobieganie bezczynności organów administracji. Pozarządowa koncepcja rekonstrukcji prawnej” (w ramach POKL)

2009 – 2010 – prof. dr hab. Maciej Perkowski, projekt „Promowanie partnerstwa międzysektorowego jako czynnika stymulującego rozwój regionalny i współpracę zagraniczną” (w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich)

 

Konferencje cykliczne:
Transgraniczna konferencja naukowo-praktyczna 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021