Zakład Prawa Rzymskiego i Łacińskiej Kultury Prawnej
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 319
(+48 85) 745 71 62

 

Kierownik:
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
prof. dr hab. Piotr Niczyporuk p.niczyporuk@uwb.edu.pl USOSweb

 

  

Przedmiot badań naukowych:
 - prawo rzymskie prywatne: sytuacja prawna wdowy, bankowość i bankierzy w starożytnym Rzymie, nasciturus i jego pozycja na gruncie prawa rzymskiego,
- historia Akademii Wileńskiej , doktoraty utriusque iuris, nauczanie prawa rzymskiego w Wilnie,
- rzymskie prawo publiczne: rzymskie prawo karne, ustawodawstwo karne okresu republiki, magistratury w starożytnym Rzymie (pretor, kwestor), odpowiedzialność magistratury  za swe działania na gruncie prawa rzymskiego,
- prawo sowieckie, dzieje sądowego prawa sowieckiego, piśmiennictwo prawnicze w II Rzeczypospolitej,
- prawo rzymskie w dwudziestoleciu międzywojennym, Adam Mickiewicz a prawo rzymskie, badania nad sylwetami wybitnych romanistów światowych i krajowych,
- łacińska terminologia prawnicza i jej współczesne zastosowanie w naukach prawnych.

 

Dydaktyka:
- prawo rzymskie,
- Roman Law,
- Komparatystyka prawnicza,
- Łacińska terminologia prawnicza.

  

Projekty badawcze:
 -

 

Konferencje cykliczne:
 -