Postępowania awansowe
Przewody doktorskie
APD
JSA

 

Pracownik przygotowujący tekst do publikacji w wydawnictwie za 100 punktów (książka, która nie jest monografią habilitacyjną ani profesorską) lub w czasopiśmie za 40 i 70 punktów może otrzymać dofinansowanie kosztów związanych z wydaniem (publikacją) ze środków katedralnych.

Pracownik ubiegający się dofinansowanie wydania monografii lub dofinansowanie publikacji artykułu za 40 i 70 punktów ze środków katedralnych powinien złożyć podanie adresowane do Kierownika Katedry.

  • Podanie powinno być zaopiniowane przez Kierownika Zakładu lub Pracowni, jeśli pracownik znajduje się w strukturze Zakładu lub Pracowni
  • Podanie dotyczące dofinansowania wydania monografii powinno zawierać tytuł monografii, objętość monografii i planowany termin publikacji oraz szacowane koszty, w tym koszty uzgodnione z wydawnictwem, a także uzasadnienie dla wydania monografii (postępowanie awansowe, ocena pracownicza, ewaluacja, czy inne) oraz zgodę wydawnictwa na jej opublikowanie
  • Podanie dotyczące dofinansowania publikacji artykułu za 40 i 70 punktów powinno zawierać tytuł artykułu, nazwę czasopisma, informację o możliwości publikacji oraz szacowane koszty publikacji (tłumaczenie, korekta-proofreading, opłata publikacyjna), a także uzasadnienie konieczności publikacji (postępowanie awansowe, ocena pracownicza, ewaluacja, czy inne)
  • Kierownik Katedry pisemnie opiniuje podanie i podaje kwotę dofinansowania biorąc pod uwagę środki katedralne przyznane na dany rok, zgodnie z Uchwałą nr  3420  Rady Wydziału z dnia 15 listopada 2019 roku.
  • Podanie, z pisemną decyzją Kierownika Katedry, należy złożyć w Sekretariacie Dziekana, u Pani Marty Jakubiec
  • W celu realizacji płatności za tłumaczenie należy dostarczyć do Sekretariatu stosowny dokument księgowy (faktura/rachunek).
  • Od decyzji odmownej Kierownika Katedry przysługuje pracownikowi prawo odwołania do Dziekana. W tym celu należy złożyć podanie z decyzją odmowną oraz osobne podanie o rozpatrzenie odwołania adresowane do Dziekana. Odwołanie takie należy złożyć w terminie 7 dni od otrzymania decyzji odmownej Kierownika Katedry

Podejmując decyzję o dofinansowaniu publikacji monografii za 100 pkt oraz artykułu w czasopiśmie za 40 i 70 pkt Kierownik Katedry bierze pod uwagę następujące kryteria:

- zgodność tematu publikacji z badaniami prowadzonymi przez pracownika

- uzasadnienie konieczności publikacji (postępowanie awansowe, ocena pracownicza, ewaluacja, czy inne)

- dotychczasowe osiągnięcia naukowe pracownika

 

Kierownik Katedry przygotowujący do publikacji monografię w wydawnictwie za 100 punktów lub artykuł w czasopismach za 40 i 70 punktów składa do Dziekana informację zawierającą wysokość dofinansowania, z uwzględnieniem zasad podziału środków na Katedry zgodnie z uchwałą Rady Wydziału z dnia 15 listopada 2019 roku.

- informacja powinna zostać złożona w Sekretariacie Dziekana (u Pani Marty Jakubiec)

- w celu realizacji płatności za tłumaczenie należy dostarczyć do Sekretariatu stosowny dokument księgowy (faktura/rachunek)

 

W sprawie tłumaczenia tekstów można konsultować się z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Współpracy Międzynarodowej, dr hab Izabelą Kraśnicką (krasnicka@uwb.edu.pl), która może pomóc w znalezieniu tłumacza.

 

UWAGA: Zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 grudnia 2016 r. [dostępne tutaj] dotyczy także umów zawieranych w celu tłumaczenia tekstów i należy je uwzględniać przy sporządzaniu umowy o tłumaczeniu. Jeśli tłumaczenie ma być pokryte ze środków wydziałowych (w tym także będących w dyspozycji Katedr) umowa z tłumaczem musi być zawarta w odpowiedni sposób, tj. między tłumaczem a Uniwersytetem a nie tłumaczem i autorem.

 

Najlepszym rozwiązaniem jest wystawienie przez tłumacza faktury na Uniwersytet w Białymstoku.