Kierownik studiów:  dr hab. Iwona Wrońska

Studia Podyplomowe Funkcjonowanie Lasów Państwowych w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego realizowane wyłącznie na zamówienie podmiotów zewnętrznych.

Studia Podyplomowe Funkcjonowanie Lasów Państwowych w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego skierowane są do pracowników Lasów Państwowych. Celem kształcenia jest przypomnienie, uaktualnienie oraz przekazanie nowych wiadomości na temat obecnie obowiązującego stanu prawnego w przedmiocie działalności Lasów Państwowych z punktu widzenia prawa krajowego, europejskiego i międzynarodowego.

Czas trwania studiów:
2 semestry – 228 godzin dydaktycznych.

Koszt uczestnictwa:
– w rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 nie ma opłaty rekrutacyjnej,
- czesne 7 000 zł (płatne jednorazowo lub w trzech ratach).