Kierownik studiów: dr Diana Dajnowicz-Piesiecka

 

Studia podyplomowe „Prawne i Organizacyjne Aspekty Zarządzania Oświatą” adresowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych, a w szczególności pracujących lub zamierzających podjąć pracę w oświacie na stanowiskach kierowniczych, jak również do czynnych dyrektorów szkół i placówek, pracowników nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących szkoły, organizacji oświatowych. Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 260 godzin wykładów i ćwiczeń.  Zajęcia odbywają się w ramach dwudniowych zjazdów słuchaczy (sobota-niedziela) co dwa tygodnie.

 

Absolwenci studiów nabędą kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych. Celem studiów jest wyposażenie Uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą lub placówką oświatową. Studia dostarczają informacji o prawie i polityce oświatowej oraz o przemianach w polskim systemie oświaty. Program kształtuje i rozwija kompetencje umożliwiające skuteczną, efektywną pracę na stanowisku dyrektora. W trakcie Studiów, zaproszeni do realizacji ich programu specjaliści, przekażą wiedzę z zakresu zarządzania szkołą, kładąc szczególny nacisk na prawne i organizacyjne aspekty zarządzania w oświacie. Uczestnicy uzyskują wiadomości i ćwiczyć będą umiejętności potrzebne do zarządzania zasobami ludzkimi, wdrażania zmian, sprawnego organizowania pracy w oświacie, rozumienia pracy administracyjnej i poprawnej interpretacji przepisów prawa, rozwiązywania rzeczywistych problemów występujących w szkole lub placówce, utrzymywania stałej więzi ze środowiskiem lokalnym.

 

Szczególny akcent zostanie położony również na  ustalanie priorytetów w zakresie planowania i realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, diagnozy procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego na wszystkich poziomach nauczania szkolnego oraz ewaluacji pracy w oświacie. Studia dostarczą także informacji o pozaoświatowych dziedzinach w pracy dyrektora szkoły/placówki.

 

Czas trwania studiów:

2 semestry – 260 godz. wykładów i ćwiczeń

 

Koszt uczestnictwa:

– w rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 nie ma opłaty rekrutacyjnej,

- czesne 2 600 zł (płatne jednorazowo lub w czterech równych ratach).

Pliki do pobrania: