Kierownik studiów:  dr Dominik Kościuk


Studia Podyplomowe Administracja Publiczna są kierunkiem mającym na celu kształcenie absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich z zakresu podstawowych zasad funkcjonowania administracji publicznej, zarówno państwowej jak i samorządowej. Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej – tak rządowej, jak i samorządowej – oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych, jest przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz do samodzielnego wykonywania pracy w administracji. 
Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu struktury  i funkcjonowania administracji publicznej, funkcjonowania organów administracji, procedur, egzekucji oraz praktyki wydawania decyzji administracyjnych.
 
Czas trwania studiów: 
2 semestry – 196 godz. wykładów i ćwiczeń.

Koszt uczestnictwa: 
– czesne 3 900 zł (płatne jednorazowo lub w czterech równych ratach).

 

 

Pliki do pobrania: