W związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r, poz. 511)  uprzejmie informujemy, że zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie, w tym zajęcia na studiach podyplomowych, w których Państwo uczestniczycie są do dn. 10 kwietnia 2020 r.  zawieszone. W związku z tym biorąc dodatkowo pod uwagę przerwę świąteczną "bezpośrednie" kształcenie zostanie wznowione najwcześniej 22 kwietnia 2020r.

O nowych terminach zjazdów zostaną Państwo powiadomieni w formie mailowej, jak tylko pojawi się możliwość ich ustalenia.

Z treścią w/w rozporządzenia można zapoznać się na stronie: https://www.gov.pl/web/nauka/przedluzamy-ograniczenie-dzialania-uczelni-do-10-kwietnia-2020-r

 


 

Kierownik studiów: dr Arkadiusz Bieliński


Studia Podyplomowe Mediatorów Sądowych mają na celu kształcenie przyszłych mediatorów sądowych oraz innych osób profesjonalnie zajmujących się pomocą w rozwiązywaniu konfliktów. Obszerne moduły zajęć praktycznych przygotowują do praktycznego wykonywania roli mediatora. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, zwłaszcza  kierunków: prawo, psychologia, pedagogika, resocjalizacja, socjologia.
Nadrzędnym celem proponowanych studiów jest zarówno teoretyczne jak i praktyczne przygotowanie słuchaczy do pozasądowego rozwiązywania konfliktów społecznych w ramach alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów oraz prowadzenia mediacji 
w różnych dziedzinach, a zwłaszcza w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych czy też karnych.
Plan studiów obejmuje realizację zagadnień ujętych w pięć modułów tematycznych, na co oprócz omówienia regulacji prawnych składają się wykłady oraz zajęcia warsztatowe w zakresie psychologicznych i osobowościowych aspektów negocjacji, mediacji oraz komunikacji międzyludzkiej.
 
Czas trwania studiów: 
2 semestry – 160 godz. wykładów i ćwiczeń.

Koszt uczestnictwa: 
– w rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 nie ma opłaty rekrutacyjnej,
- czesne 3 700 zł (płatne jednorazowo lub w czterech równych ratach).