Katedry i inne jednostki
Katedra Prawa Konstytucyjnego i Systemów Politycznych
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1 p. 218
(+48 85) 745-71-61

 

Kierownik:
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
dr hab. Stanisław Bożyk, prof. UwB sbozyk@uwb.edu.pl USOSweb

 

  

Przedmiot badań naukowych:
– Polskie prawo konstytucyjne
– Współczesne systemy ustrojowe
– Systemy konstytucyjne Izraela, Nowej Zelandii, Argentyny, Niemiec, Rosji oraz Ukrainy
– Konstytucja jako ustawa zasadnicza
– Współczesny parlamentaryzm
– Opozycja parlamentarna
– Systemy wyborcze
– Reprezentacja polityczna
– Status deputowanego
– Instytucje demokracji bezpośredniej
– Regionalizm oraz federalizm w Europie
– Europejskie standardy ochrony praw człowieka
– Skarga konstytucyjna
– Sądownictwo konstytucyjne
– Prawo kanoniczne
– Prawo wyznaniowe

 

Dydaktyka:

– Prawo konstytucyjne
– Prawo parlamentarne
– Systemy ustrojowe państw współczesnych
– Ustroje wybranych państw UE
– Ustroje państw Europy Wschodniej
– Ustrój konstytucyjny RP
– Zasady ustroju politycznego państwa
– Konstytucyjny system organów państwowych
– Współczesne systemy polityczne
– Organy kontroli o ochrony prawa
– Organy ochrony prawa
– Sądownictwo w Polsce
– Sądownictwo wojskowe
– Prawo obronne RP
– Prawa i wolności jednostki w UE
– Prawa i wolności jednostki w RP
– Konstytucyjne prawa i wolności jednostki,
– Prawne podstawy bezpieczeństwa
– System organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
– Obrona Cywilna Kraju
– Prawo wyznaniowe
– Prawo kanoniczne
– Łacińska terminologia prawnicza

 

Projekty badawcze:

Od 2016 – dr hab. Stanisław Bożyk, prof. UwB, projekt „Transformacja prawnoustrojowa w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej po 1989 roku oraz jej konsekwencje"

2011 – 2015 – dr hab. Stanisław Bożyk, prof. UwB, projekt „Współczesne modele rządów parlamentarnych a podstawowe instytucje ustrojowe w Rzeczypospolitej Polskiej"

 

Konferencje cykliczne:
 W 2012 r. zorganizowano 54. Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Konstytucyjnego (Augustów, 10-12 maja 2012)