Krajowa Sieć Migracyjna

Wybrani pracownicy Wydziału Prawa UwB są członkami Krajowej Sieci Migracyjnej utworzonej przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem Europejskiej Sieci Migracyjnej jest dostarczanie instytucjom Unii oraz organom i instytucjom państw członkowskich aktualnych, obiektywnych, wiarygodnych i porównywalnych informacji dotyczących migracji i azylu, które pomogą kształtować politykę Unii Europejskiej w wymienionych wyżej obszarach. ESM jest koordynowana przez Komisję Europejską (Dyrekcja Generalna do Spraw Wewnętrznych) we współpracy z krajowymi punktami kontaktowymi (KPK ESM), wyznaczanymi w każdym państwie członkowskim, które z kolei organizują krajową sieć, w skład której wchodzą podmioty reprezentujące wszystkie zainteresowane strony.