Katedry i inne jednostki

Legal Centre for Research on Education - LCRE (Prawnicze Centrum Badań nad Edukacją) jest      centrum naukowym utworzonym na podstawie uchwały nr 2191 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku oraz Zarządzenia nr 6 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 stycznia 2018 r., które weszło w życie z dniem 1 marca 2018 r.

Do zadań LCRE należy m.in.: prowadzenie, wspieranie i koordynowanie interdyscyplinarnych badań naukowych z zakresu edukacji, a w szczególności w obszarach: prawo do nauki, system edukacji, procedury dyscyplinarne w edukacji, dyskryminacja i równe traktowanie w edukacji, prywatność i ochrona danych osobowych oraz dostęp do informacji w edukacji, autonomia nauczania i autonomia szkół, sądowa kontrola sporów w edukacji. Ponadto do zadań Centrum należy inicjowanie i koordynowanie udziału Uniwersytetu w programach i konsorcjach badawczych na poziomie krajowym i międzynarodowym, organizowanie konferencji, seminariów, staży badawczych i szkół letnich, współpraca z uczelniami i instytutami badawczymi, a także z organami państwowymi, podmiotami sektora prywatnego oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą w zakresie wymienionych wyżej obszarów. Centrum może także przygotowywać ekspertyzy na potrzeby zainteresowanych podmiotów i prowadzić działalność wydawniczą oraz popularyzatorską w tym zakresie.

 

Kadra:

– dr habIzabela Kraśnicka - dyrektor Centrum.