Stopnie i tytuły naukowe
Postępowanie ws. nadania stopnia doktora
Przewody doktorskie
ISSN: 1732-9132   DOI: 10.15290/mhi

                 

„Miscellanea Historico-Iuridica” są czasopismem wydawanym od 2003 r. Jest to periodyk (półrocznik od 2014 r.) przygotowywany przez pracowników Katedry Nauk Historycznoprawnych, Filozofii i Teorii Prawa oraz Komparatystyki Prawniczej z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Zamieszczane w nim teksty są przede wszystkim efektem badań pracowników Katedry i są tekstami historycznoprawnymi. Obejmują one problematykę od prawa rzymskiego do historii prawa XX wieku. Duża część tekstów koncentruje się na dziejach prawa państw komunistycznych. Dodatkowo publikowane są artykuły autorów zagranicznych, współpracujących z Wydziałem Prawa. Publikujemy także teksty o historii prawa naszego regionu Polski. Ważną częścią każdego numeru są dokumenty archiwalne, będące efektem poszukiwań badawczych naszych autorów oraz kronika naszej Katedry. Publikujemy także zeszyty poświęcone konkretnym tematom (np. rewolucje rosyjskie, system wersalski).
Od 2008 r. „Miscellanea Historico-Iuridica” są umieszczone w wykazie czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na potrzeby parametrycznej oceny jednostek naukowych. Treść każdemu tomu jest dostępna w całości na naszej stronie internetowej. Dodatkowo abstrakty artykułów dostępne są online w bazach danych CEJSH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities) i CEEOL (Central and Eastern European Online Library). Papierowy nakład czasopisma wynosi 150 egzemplarzy.
W 2019 r. czasopismo uzyskało środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Przyznana obecnie liczba punktów za publikację w „Miscellanea Historico-Iuridica” wynosi 20.
Abstrakty: http://cejsh.icm.edu.pl; https://www.ceeol.com/

 

 Strona internetowa czasopisma Miscellanea Historico-Iuridica