Dr Anna Drabarz wybrana na pierwszą koordynatorkę sekcji polskiej RACSE

Dr Anna Drabarz z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego została wybrana na pierwszą koordynatorkę sekcji polskiej Akademickiej Sieci Europejskiej Karty Społecznej i Praw Socjalnych - Réseau Académique sur la Charte Sociale Européenne et les Droits Sociaux / Academic Network on the European Social Charter and Social Rights (RACSE / ANESC).

RACSE jest stowarzyszeniem non-profit zrzeszającym głównie osoby z instytucji akademickich. Sieć ma na celu promowanie Europejskiej Karty Społecznej oraz praw socjalnych w Europie w powiązaniu z doświadczeniami na innych kontynentach. Podejmuje wszelkie stosowne inicjatywy w celu upublicznienia Europejskiej Karty Społecznej i innych instrumentów ochrony praw socjalnych w Europie, a także poprawy ich wdrażania i ochrony zarówno na szczeblu Rady Europy, jak i w państwach członkowskich organizacji.

Działania Sieci przybierają głównie formy:
- działań edukacyjnych i szkoleń;
- badań i publikacji;
- ekspertyz prawnych;
- udziału w krajowych i międzynarodowych postępowaniach sądowych lub spornych, w szczególności jako amicus curiae.

RACSE liczy obecnie prawie 200 członków z 15 krajów: Belgii, Cypru, Hiszpanii, Francji, Grecji, Węgier, Irlandii, Włoch, Portugalii, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Słowenii, Szwajcarii i Turcji - a od 2020 roku także z Polski.