Fostering inclusive and faire environment for secondary students at intercultrural school settings through a novel pedagogical methods based on restorative practices and social emotional learning

Wydział Prawa UwB uczestniczy w realizacji projektu finansowanego z Programu Erasmus+ : „Wspieranie integracyjnego i sprawiedliwego środowiska dla uczniów szkół średnich w szkołach międzykulturowych za pomocą nowej metody pedagogicznej opartej na praktykach restoratywnych i uczeniu się społecznie i emocjonalnie” - „Fostering inclusive and faire environment for secondary students at intercultrural school settings through a novel pedagogical methods based on restorative practices and social emotional learning”

Jako instytucja partnerska byliśmy ostatnio zaangażowana m.in. w opracowanie narzędzi do tzw. praktyk restoratywnych, które opierają się na podejściu do nauczania i uczenia się w całej szkole, które zachęca do zachowania wspierającego i pełnego szacunku. Metoda ta nakłada na jednostki obowiązek prawdziwej odpowiedzialności za swoje zachowanie i naprawienia szkody wyrządzonej innym w wyniku swoich działań.  

Więcej informacji o projekcie fair School: Fair School

Odwiedź platformę rozpowszechniania projektu: Fair School Erasmus+ project card

#fairschoolproject #erasmusplus #education #inclusion