I Forum Młodych Badaczy Prawa Handlowego

Data wydarzenia 16-12-2019
Kategoria wydarzenia Seminarium

W imieniu Koła Naukowego Prawa Handlowego serdecznie zapraszamy do udziału w I Forum Młodych Badaczy Prawa Handlowego „XXI wiek - czas stabilizacji, ewolucji, czy rewolucji prawa handlowego?”, które odbędzie w dniu 16 grudnia 2019 r., o godz. 10:00, w sali 216 na Wydziale Prawa UwB w Białymstoku. Wydarzenie kierowane jest do studentów prawa lub administracji, doktorantów, jak również magistrów prawa.

Zakres tematyczny I Forum Młodych Badaczy Prawa Handlowego:
1. Kodeks Spółek Handlowych,
2. Kodeks Cywilny,
3. Kodeks Postępowania Cywilnego,
4. Prawo upadłościowe,
5. Prawo restrukturyzacyjne,
6. Prawo przedsiębiorców,
7. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
8. Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
9. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym,
10. Prawo wekslowe,
11. Prawo czekowe;
12. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów,
13. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
14. Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi,
15. Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
16. Prawo podatkowe,
17. Przedsiębiorca w prawie administracyjnym,
18. Prawo nowych technologii.

Koszt udziału czynnego w konferencji wynosi 75 zł (w tym pakiet konferencyjny oraz obiad). Czas wystąpienia nie powinien przekraczać 8 minut. Zgłoszenia należy przesyłać do 4 grudnia 2019 r. Link do rejestracji dostępny jest pod adresem: www.forms.gle/PgPaM4Eap5jA4Edk8