II Konkurs o nagrodę I Zastępcy Prokuratora Generalnego – Prokuratora Krajowego

Prokuratura Krajowa ogłasza II Konkurs o nagrodę I Zastępcy Prokuratora Generalnego – Prokuratora Krajowego za najlepszą rozprawę doktorską i za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa karnego, procedury karnej i  kryminalistyki. Celem konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie autorów najlepszej rozprawy doktorskiej oraz najlepszej pracy magisterskiej z zakresu ww. dziedzin prawa.

Dariusz Barski I Zastępca Prokuratora Generalnego – Prokurator Krajowy ufundował nagrody finansowe za najlepszą rozprawę doktorską w  kwocie 15.000 zł oraz za najlepszą pracę magisterską w kwocie 10.000 zł.

Przyznane zostaną także wyróżnienia w kategorii rozpraw doktorskich w  wysokości 7.000 zł, ufundowane przez Zastępcę Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych, oraz wyróżnienie w kategorii prac magisterskich w wysokości 5.000 zł, ufundowane przez Zastępcę Prokuratora Generalnego Dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Uczestnikami Konkursu mogą być autorzy rozpraw doktorskich i autorzy prac magisterskich, obronionych w Rzeczypospolitej Polskiej, w języku polskim, w  okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Prace należy zgłaszać w terminie do 31 lipca 2022 r.

Do Konkursu rozprawę/pracę zgłasza jej autor w jeden z dwóch wskazanych sposobów:

a) poprzez przesłanie rozprawy/pracy w wersji elektronicznej, w pliku PDF oraz doc/docx wraz z załącznikami wskazanymi w § 2 ust. 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej: sekretariat.pk.bpk@prokuratura.gov.pl z podaniem w tytule wiadomości: „Rozprawa doktorska/Praca magisterska na Konkurs o nagrodę I Zastępcy Prokuratora Generalnego - Prokuratora Krajowego za najlepszą rozprawę doktorską i za najlepszą pracę magisterską”,

b) poprzez złożenie lub przesłanie rozprawy/pracy wraz z załącznikami wskazanymi w  § 2 ust. 4 Regulaminu, za pośrednictwem poczty bądź firmy kurierskiej, na adres siedziby Organizatora: Prokuratora Krajowa, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, w  kopercie z  dopiskiem „Rozprawa doktorska/Praca magisterska na Konkurs o  nagrodę I Zastępcy Prokuratora Generalnego - Prokuratora Krajowego za najlepszą rozprawę doktorską i za najlepszą pracę magisterską”. Rozprawę/pracę wraz z  załącznikami należy złożyć bądź przesłać w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej, w pliku PDF oraz doc/docx zapisanymi na płycie CD lub DVD.

Do zgłoszenia należy załączyć: formularz zgłoszenia (stanowiący załącznik nr 1  do Regulaminu),  zaświadczenie o obronie zgłoszonej rozprawy doktorskiej lub pracy magisterskiej ze wskazaniem oceny, którą uzyskała (stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu) oraz informację czy zgłaszana rozprawa/praca była już wcześniej publikowana, a jeżeli tak, to gdzie i kiedy, a także dane kontaktowe autora rozprawy/pracy (adres do korespondencji, numer telefonu komórkowego, adres e-mail). W przypadku rozprawy doktorskiej należy dołączyć również jej recenzje.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 31 grudnia 2022 r. poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Organizatora.

Dokumenty do pobrania na stronie: https://www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa/ii-konkurs-o-nagrode-i-zastepcy-prokuratora-generalnego--prokuratora-krajowego-za-najlepsza-rozprawe-doktorska-i-za-najlepsza-prace-magisterska.