Informacje dotyczące organizacji roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Prawa UwB

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacją

  1. Zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 będą odbywały się w trzech formach, w tym dwóch zdalnych:

a) forma kontaktu bezpośredniego, czyli tradycyjne zajęcia w sali, z udziałem prowadzącego i studentów (w USOS - “numer sali”),

b) forma zdalna e-learningowa, czyli tradycyjny e-learning, gdzie prowadzący zajęcia, zgodnie ze zgłoszonym scenariuszem umieszcza na platformie Blackboard materiały w formie plików tekstowych lub audiowizualnych  do utworzonego kursu z możliwością dostępu studenta również w czasie późniejszym i obowiązkiem wykonania różnych form aktywności (testy, pytania otwarte itp.), (w USOS -  “e-learning”),

c)forma zdalna w czasie rzeczywistym, czyli prowadzenie zajęć w formie wideokonferencji za pomocą odpowiedniego komunikatora z jednoczesnym udziałem wykładowcy i studentów, umożliwiające aktywne interakcje między uczestnikami (w USOS  - “sala zdalnie”).

Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie ze szczegółowym rozkładem zajęć i z zachowaniem obowiązujących wymogów bezpieczeństwa (Student/Zdalne Kształcenie).

  1. Wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, proseminaria, seminaria, lektoraty na kierunkach studiów: administracja, kryminologia, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo i prawo, (stacjonarnych i niestacjonarnych) oraz ćwiczenia i lektoraty (wyłącznie) na kierunku prawo stacjonarne, a także zajęcia na studiach doktoranckich, realizowane będą, zgodnie z sylabusem, obligatoryjnie w proporcjach

1) 50% godzin zajęć z poszczególnych przedmiotów w formie kontaktu bezpośredniego oraz 

2) 50% godzin zajęć w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy Blackboard, zgodnie ze zgłoszonymi scenariuszami e-learningowymi. 

Scenariusze składamy do Planistów. W przypadku nieparzystej liczby godzin danego przedmiotu w semestrze odpowiednio zwiększamy liczbę godzin na korzyść zajęć w formie kontaktu bezpośredniego. Przykładowo, ćwiczenia 16-godzinne prowadzone są w ten sposób, że 8 godzin (4 spotkania po 2 godz. odbywają się tradycyjnie w sali w formie kontaktu bezpośredniego, a pozostałe 8 godzin (4 spotkania po 2 godz.) muszą zostać zaplanowane w formie e-learningu. Prowadzący zajęcia decyduje, które tematy omawiane będą  na zajęciach ze studentami, a które zdalnie e-learningowo, ale ze względu na ograniczoną liczbę pomieszczeń, o kolejności zajęć w poszczególnych formach zadecydują Planiści (najprawdopodobniej na przemian). W przypadku ćwiczeń, np. 25-godzinnych, większość, czyli co najmniej 13 godzin, należy zaplanować w formie kontaktu bezpośredniego.

  1. Wyjątkiem są zajęcia na kierunku Prawo w formie stacjonarnej (wszystkie oprócz ćwiczeń i lektoratów, czyli wykłady, konwersatoria, proseminaria, seminaria) oraz zajęcia w ramach programu Erasmus+, które będą realizowane w całości zdalnie, co do zasady w czasie rzeczywistym. E-learning w tym wypadku nie jest obligatoryjny, ale prowadzący zajęcia może złożyć scenariusz i prowadzić zajęcia e-learningowe, w wymiarze maksymalnie 50 % godzin (lub oczywiście mniej).

Podstawowym narzędziem prowadzenia zajęć on-line w czasie rzeczywistym będzie   Blackboard Collaborate Ultra. Jeżeli Rektor UwB wskaże inne dopuszczalne narzędzia (np. MS Teams, Zoom itp.) zostaniecie Państwo poinformowani. W najbliższym czasie na stronie internetowej w zakładkach Pracownik/Zdalne kształcenie i Student/Zdalne Kształcenie znajdziecie Państwo instrukcje (krok po kroku/film instruktażowy) do narzędzia Blackboard Collaborate Ultra oraz będziecie mieli możliwość przejścia szkolenia w tym zakresie. 

  1. Konsultacje (dyżury) prowadzone są raz w tygodniu i trwają nie mniej niż jedną godzinę dydaktyczną. Prowadzący decyduje o jednej z dwóch form konsultacji: w kontakcie bezpośrednim lub zdalnie w czasie rzeczywistym. Ponadto pozostaje kontakt via USOS mail.
  2. Zgodnie z zarządzeniem Rektora UwB wszystkie zajęcia w czasie rzeczywistym (w tym konsultacje) odbywają się w siedzibie wydziału z wykorzystaniem sprzętu komputerowego będącego własnością uczelni. W uzasadnionych przypadkach Dziekan może wyrazić zgodę na wykorzystanie sprzętu komputerowego będącego własnością prowadzącego zajęcia do przeprowadzania zajęć lub konsultacji w siedzibie lub poza siedzibą Wydziału

  3. W związku z koniecznością szerokiego wykorzystania zajęć e-learningowych prowadzący zajęcia zobowiązani są do przedstawienia scenariuszy tych zajęć w terminie:

a) do dnia 21 września 2020 r. w przypadku przedmiotów na kierunku prawo w formie stacjonarnej - obligatoryjnie scenariusze ćwiczeń. W przypadku pozostałych zajęć scenariusze do zajęć należy złożyć wyłącznie w przypadku chęci ich prowadzenia w formie e-learningu;

b) do dnia 25 września 2020 r. w przypadku pozostałych przedmiotów. Proszę zwrócić uwagę na wcześniejszy niż w Decyzji nr 34 termin. (Zmiana na wniosek Prorektora UwB ds. Kształcenia otrzymany w dniu 14 września 2020 r.).

Wszelkie pytania w sprawie zasad organizacji zajęć kierować należy do: Prodziekana ds. dydaktyki - dr. hab. Artura Olechno oraz do pani Anny Dubrownik i pani Anny Cechy w zakresie scenariuszy zajęć e-learningowych, a także rozkładów zajęć odpowiednio na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.