Informacje organizacyjne dla nauczycieli akademickich

Szanowni nauczyciele akademiccy, w związku z wydaniem Decyzji nr 24 Dziekana Wydziału Prawa z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia terminów organizacji semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 r. dla wszystkich kierunków prowadzonych na Wydziale Prawa oraz w sprawie zajęć dydaktycznych, formy weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Prawa, przedstawiamy podstawowe zagadnienia wynikające z tego dokumentu:

1. Kontynuacja prowadzenia zajęć w formie zdalnej 

Zajęcia na Wydziale Prawa UwB, do momentu ich zakończenia, nadal będą prowadzone w formie zdalnej w oparciu o zasady przewidziane w Decyzji nr 21 Dziekana Wydziału Prawa UwB.

2. Terminy sesji egzaminacyjnych semestru letniego, terminy składania prac dyplomowych oraz terminy egzaminów dyplomowych

Zgodnie z organizacją roku akademickiego zajęcia dydaktyczne trwają do 14 czerwca i do tego czasu powinno nastąpić zaliczanie przedmiotów kończących się zaliczeniem. Sesja egzaminacyjna semestru letniego trwa od 15 czerwca 2020 r. do 28 czerwca 2020 r. Sesja poprawkowa została przeniesiona na przełom sierpnia i września (24 sierpnia - 7 września 2020 r.) tak, aby umożliwić studentom ponowne skorzystanie z bibliotek i dokończenie pisania prac dyplomowych. Zalecane jest, by I tura egzaminów dyplomowych odbyła się do 10 lipca 2020 r., a II tura w terminie 8-15 września 2020 r.

3. Forma zaliczeń/egzaminów kończących zajęcia

Zarządzenie Rektora, a w ślad za nim Decyzja nr 24, wprowadzają obowiązek przeprowadzenia zaliczeń/egzaminów zdalnie, w formie pisemnej przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych wyłącznie na platformie Blackboard lub za pośrednictwem systemu USOS-mail. Egzaminy ustne (wyłącznie z wykorzystaniem Blackboard Collaborate Ultra) mogą być przeprowadzone za zgodą dziekana na wniosek prowadzącego zajęcia, a egzaminy tradycyjne, w ramach kontaktu bezpośredniego, tylko po zakończeniu okresu ograniczenia funkcjonowania Uczelni, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą dziekana i z zachowaniem obowiązujących wymogów bezpieczeństwa. Oznacza to, że niedopuszczalne jest przeprowadzenie egzaminów przy wykorzystaniu innych form komunikacji.

O terminie i formie przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu należy poinformować studentów oraz dziekanat co najmniej 7 dni przed planowanym terminem, nie później jednak niż do 31 maja 2020 r. Do tego czasu jesteście Państwo zobowiązani  również do wprowadzenia stosownych modyfikacji dotyczących formy egzaminu w sylabusie przedmiotu.

Przy wykorzystaniu platformy Blackboard egzamin rejestrowany jest automatycznie. Przy wykorzystaniu USOS-mail obowiązek rejestracji spoczywa na przeprowadzającym egzamin. 

Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu ustnego z wykorzystaniem Blackboard Collaborate Ultra znajdują się na stronie internetowej: www.prawo.uwb.edu.pl/zasady-przeprowadzania-egzaminu-w-formie-ustnej-przy-wykorzystaniu-blackboard-collaborate-ultra

4. Egzaminy doktorskie oraz posiedzenia komisji doktorskich 

Od dnia 15 maja 2020 r. na Wydziale Prawa będą mogły być przeprowadzane w formie zdalnej egzaminy doktorskie oraz posiedzenia komisji doktorskich. Kwestie organizacyjne i techniczne zostały przedstawione w projektach dwóch pism:

  • projekt pisma okólnego nr 2 Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji posiedzeń komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim oraz przygotowania dokumentacji posiedzeń tych komisji w przypadku prowadzenia ich obrad zdalnie przy użyciu urządzeń technicznych zapewniających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym,
  • projekt pisma okólnego nr 3 Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji posiedzeń komisji w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora oraz przygotowania dokumentacji posiedzeń tych komisji w przypadku prowadzenia ich obrad zdalnie przy użyciu urządzeń technicznych zapewniających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym. 

5. Ogólne  informacje dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni, egzaminy dyplomowe (licencjackie i magisterskie), odbędą się w formie zdalnej przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych na platformie Blackboard, zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację. Po zakończeniu okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni egzaminy dyplomowe planowane są w ramach kontaktu bezpośredniego z zachowaniem obowiązujących wymogów bezpieczeństwa, z zastrzeżeniem, że na uzasadniony wniosek studenta dziekan może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w formie ustnej z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na platformie Blackboard. Szczegółowe informacje na temat egzaminów dyplomowych zostaną Państwu przekazane w przyszłych decyzjach i wiadomościach, prawdopodobnie po 24 maja 2020 r.

6. Funkcjonowanie bibliotek na UwB

Od dnia 5 maja 2020 r. ponownie można wypożyczać książki z Biblioteki Uniwersyteckiej, a od 11 maja 2020 r. z Biblioteki Prawniczej, zamawiając je przez system biblioteczny. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne będą na stronie i FB Wydziału Prawa oraz na FB Biblioteki Prawniczej. Można również kontaktować się z Biblioteką Prawniczą mailowo: bwp@uwb.edu.pla.frankowska@uwb.edu.pl lub telefonicznie: 85 745 71 81, 85  745 71 66.