Informacje organizacyjne dla nauczycieli akademickich

Szanowni nauczyciele akademiccy, w związku z wydaniem Decyzji nr 24 Dziekana Wydziału Prawa z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia terminów organizacji semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 r. dla wszystkich kierunków prowadzonych na Wydziale Prawa oraz w sprawie zajęć dydaktycznych, formy weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Prawa oraz Decyzji nr 26 Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zapewnienia obowiązujących wymogów bezpieczeństwa w trakcie realizacji zajęć dydaktycznych w formie bezpośredniego kontaktu oraz zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych w terminie do 30 września 2020 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, przedstawiamy podstawowe zagadnienia wynikające z tych dokumentów:

1. Kontynuacja prowadzenia zajęć w formie zdalnej 

Zajęcia na Wydziale Prawa UwB, do momentu ich zakończenia, nadal będą prowadzone w formie zdalnej w oparciu o zasady przewidziane w Decyzji nr 21 Dziekana Wydziału Prawa UwB. 

W mocy pozostają dotychczasowe decyzje Dziekana WP dotyczące zdalnego kształcenia i egzaminowania (zaliczenia/egzaminy dotyczące przedmiotów) nr 21 i 24.

2. Terminy sesji egzaminacyjnych semestru letniego, terminy składania prac dyplomowych oraz terminy egzaminów dyplomowych

Zgodnie z organizacją roku akademickiego zajęcia dydaktyczne trwają do 14 czerwca i do tego czasu powinno nastąpić zaliczanie przedmiotów kończących się zaliczeniem. Sesja egzaminacyjna semestru letniego trwa od 15 czerwca 2020 r. do 28 czerwca 2020 r. Sesja poprawkowa została przeniesiona na przełom sierpnia i września (24 sierpnia - 7 września 2020 r.) tak, aby umożliwić studentom ponowne skorzystanie z bibliotek i dokończenie pisania prac dyplomowych. Zalecane jest, by I tura egzaminów dyplomowych odbyła się do 10 lipca 2020 r., a II tura w terminie 8-15 września 2020 r.

3. Forma zaliczeń/egzaminów kończących zajęcia

Zarządzenie Rektora, a w ślad za nim Decyzja nr 24, wprowadzają obowiązek przeprowadzenia zaliczeń/egzaminów zdalnie, w formie pisemnej przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych wyłącznie na platformie Blackboard lub za pośrednictwem systemu USOS-mail. Egzaminy ustne (wyłącznie z wykorzystaniem Blackboard Collaborate Ultra) mogą być przeprowadzone za zgodą dziekana na wniosek prowadzącego zajęcia, a egzaminy tradycyjne, w ramach kontaktu bezpośredniego, tylko po zakończeniu okresu ograniczenia funkcjonowania Uczelni, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą dziekana i z zachowaniem obowiązujących wymogów bezpieczeństwa. Oznacza to, że niedopuszczalne jest przeprowadzenie egzaminów przy wykorzystaniu innych form komunikacji.

O terminie i formie przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu należy poinformować studentów oraz dziekanat co najmniej 7 dni przed planowanym terminem, nie później jednak niż do 31 maja 2020 r. Do tego czasu jesteście Państwo zobowiązani  również do wprowadzenia stosownych modyfikacji dotyczących formy egzaminu w sylabusie przedmiotu.

Przy wykorzystaniu platformy Blackboard egzamin rejestrowany jest automatycznie. Przy wykorzystaniu USOS-mail obowiązek rejestracji spoczywa na przeprowadzającym egzamin. 

Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu ustnego z wykorzystaniem Blackboard Collaborate Ultra znajdują się na stronie internetowej: www.prawo.uwb.edu.pl/zasady-przeprowadzania-egzaminu-w-formie-ustnej-przy-wykorzystaniu-blackboard-collaborate-ultra

4. Egzaminy doktorskie oraz posiedzenia komisji doktorskich 

Od dnia 15 maja 2020 r. na Wydziale Prawa będą mogły być przeprowadzane w formie zdalnej egzaminy doktorskie oraz posiedzenia komisji doktorskich. Kwestie organizacyjne i techniczne zostały przedstawione w następujących komunikatach:

5. Formy zaliczeń egzaminów dyplomowych

Egzamin dyplomowy (licencjacki i magisterski) odbywa się̨ w formie bezpośredniego kontaktu, z zachowaniem obowiązujących wymogów bezpieczeństwa, zgodnie z aktualnymi zasadami zamieszczonymi na stronie internetowej Wydziału Prawa w zakładce Student/Zdalne Kształcenie.

Decyzja nr 26 Dziekana Wydziału Prawa z dnia 29 maja 2020 r. pozwala również na przeprowadzenie egzaminów dyplomowych w formie zdalnej. Na uzasadniony wniosek promotora lub studenta dziekan może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego (licencjackiego i magisterskiego) w tej formie. Na uzasadniony wniosek promotora lub studenta dziekan może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego (licencjackiego i magisterskiego) w tej formie. Egzamin dyplomowy w formie zdalnej odbywa się̨ przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych na platformie Blackboard (Blackboard Collaborate Ultra) zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację. O egzaminie dyplomowym w formie zdalnej zostaniecie Państwo poinformowani przez promotora zawiadomieniem w formie elektronicznej (USOSmail) najpóźniej na 7 dni przed planowanym egzaminem dyplomowym, wraz z linkiem do sesji oraz informacją o wymaganiach technicznych, koniecznych do uczestnictwa w tym egzaminie. Egzamin w formie zdalnej jest rejestrowany i archiwizowany.

Niezależnie od formy egzaminu student nie ma obowiązku drukowania pracy dyplomowej i przekazania jej do dziekanatu. Pracę dyplomową należy umieścić w systemie APD i powiadomić dziekanat w momencie, kiedy praca znajdzie się na poziomie kroku 5.

Załącznik nr 1 i nr 2 do decyzji nr 26 Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 maja 2020 r.

6. Funkcjonowanie bibliotek na UwB

Od dnia 5 maja 2020 r. ponownie można wypożyczać książki z Biblioteki Uniwersyteckiej, a od 11 maja 2020 r. z Biblioteki Prawniczej, zamawiając je przez system biblioteczny. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne będą na stronie i FB Wydziału Prawa oraz na FB Biblioteki Prawniczej. Można również kontaktować się z Biblioteką Prawniczą mailowo: bwp@uwb.edu.pla.frankowska@uwb.edu.pl lub telefonicznie: 85 745 71 81, 85  745 71 66.

7. Oceny nauczycieli akademickich

W związku z art. 63 ust. 5 pkt. 1 ustawy z 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i Rozporządzeniem MNiSW z 21.05.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, okres na przeprowadzenie ocen nauczycieli akademickich został zawieszony do 30 września 2020 r., w związku z tym oceny pracowników Wydziału planowane na czerwiec nie odbędą się.