Informacje organizacyjne dla studentów i doktorantów Wydziału Prawa

Drodzy Studenci, w związku z wydaniem Decyzji nr 24 Dziekana Wydziału Prawa z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia terminów organizacji semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 r. dla wszystkich kierunków prowadzonych na Wydziale Prawa oraz w sprawie zajęć dydaktycznych, formy weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Prawa oraz Decyzji nr 26 Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zapewnienia obowiązujących wymogów bezpieczeństwa w trakcie realizacji zajęć dydaktycznych w formie bezpośredniego kontaktu oraz zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych w terminie do 30 września 2020 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, przedstawiamy podstawowe zagadnienia wynikające z tych dokumentów:

1. Prowadzenie zajęć w formie zdalnej 

Zajęcia na Wydziale Prawa, aż do ich zakończenia, będą nadal prowadzone w formie zdalnej w oparciu o zasady przewidziane w Decyzji nr 21 Dziekana Wydziału Prawa UwB.

2. Terminy sesji egzaminacyjnych semestru letniego, terminy składania prac dyplomowych, terminy obron prac dyplomowych, a także terminy realizacji praktyk

Zgodnie z organizacją roku akademickiego zajęcia dydaktyczne potrwają do 14 czerwca i do tego czasu powinno nastąpić zaliczanie przedmiotów kończących się zaliczeniem. Sesja egzaminacyjna semestru letniego potrwa od 15 do 28 czerwca 2020 r., a sesja egzaminacyjna poprawkowa od 24 sierpnia do 7 września 2020 r. Wobec powyższego przypominam o konieczności złożenia prac w APD do zakończenia sesji głównej, tj. do 28 czerwca 2020 r. Jedynie w indywidualnych, istotnych przypadkach, na wniosek studenta wraz z uzasadnieniem skierowanym do prodziekana ds. dydaktyki, dziekan może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej do końca sesji poprawkowej.    

Obrony w I terminie zaplanowane są do 10 lipca 2020 r., a w II terminie - w dniach 8-15 września 2020 r.

Praktyki zawodowe na ostatnim roku studenci powinni zrealizować do 31 sierpnia 2020 r. 

3. Formy zaliczeń/egzaminów kończących zajęcia

Zarządzenie Rektora nr 29 z 30 kwietnia 2020 r., a w ślad za nim Decyzja Dziekana nr 24 wprowadzają obowiązek przeprowadzenia egzaminów zdalnie, w formie pisemnej przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych na platformie Blackboard lub za pośrednictwem systemu USOS-mail. Egzaminy ustne z wykorzystaniem narzędzi dostępnych wyłącznie na platformie Blackboard (BlackboardCollaborate Ultra) mogą być przeprowadzone wyjątkowo za zgodą dziekana na wniosek prowadzącego zajęcia, a egzaminy tradycyjne, w ramach kontaktu bezpośredniego, tylko po zakończeniu okresu ograniczenia funkcjonowania Uczelni, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą dziekana i z zachowaniem obowiązujących wymogów bezpieczeństwa. Oznacza to, że niedopuszczalne jest przeprowadzenie egzaminów przy wykorzystaniu innych form komunikacji.

O terminie i formie przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu powinni Państwo zostać poinformowani przez prowadzącego zajęcia, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem, nie później jednak niż do 31 maja 2020 r. 

W mocy pozostają dotychczasowe decyzje Dziekana WP dotyczące zdalnego kształcenia i egzaminowania, nr 21 i 24. Wszystkie decyzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

4. Formy zaliczeń egzaminów dyplomowych

Egzamin dyplomowy (licencjacki i magisterski) odbywa się̨ w formie bezpośredniego kontaktu, z zachowaniem obowiązujących wymogów bezpieczeństwa, zgodnie z aktualnymi zasadami zamieszczonymi na stronie internetowej Wydziału Prawa w zakładce Student/Zdalne Kształcenie.

Decyzja nr 26 Dziekana Wydziału Prawa z dnia 29 maja 2020 r. pozwala również na przeprowadzenie egzaminów dyplomowych w formie zdalnej. Na uzasadniony wniosek promotora lub studenta dziekan może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego (licencjackiego i magisterskiego) w tej formie. Na uzasadniony wniosek promotora lub studenta dziekan może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego (licencjackiego i magisterskiego) w tej formie. Egzamin dyplomowy w formie zdalnej odbywa się̨ przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych na platformie Blackboard (Blackboard Collaborate Ultra) zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację. O egzaminie dyplomowym w formie zdalnej zostaniecie Państwo poinformowani przez promotora zawiadomieniem w formie elektronicznej (USOSmail) najpóźniej na 7 dni przed planowanym egzaminem dyplomowym, wraz z linkiem do sesji oraz informacją o wymaganiach technicznych, koniecznych do uczestnictwa w tym egzaminie. Egzamin w formie zdalnej jest rejestrowany i archiwizowany.

Niezależnie od formy egzaminu student nie ma obowiązku drukowania pracy dyplomowej i przekazania jej do dziekanatu. Pracę dyplomową należy umieścić w systemie APD i powiadomić dziekanat w momencie, kiedy praca znajdzie się na poziomie kroku 5.

Wniosek o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w formie zdalnej

5. Funkcjonowanie bibliotek na UwB

Od dnia 5 maja 2020 r. ponownie można wypożyczać książki z Biblioteki Uniwersyteckiej, a od 11 maja 2020 r. z Biblioteki Prawniczej, zamawiając je przez system biblioteczny. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne będą na stronie i FB Wydziału Prawa oraz na FB Biblioteki Prawniczej. Można również kontaktować się z Biblioteką Prawniczą mailowo: bwp@uwb.edu.pl, a.frankowska@uwb.edu.pl lub telefonicznie: 85 745 71 81, 85  745 71 66.

Wszelkie zmiany w wyżej wymienionym zakresie będą przekazywane na bieżąco.