Niewypłacalność i śmierć przedsiębiorcy. Najczęstsze problemy praktyczne i prawne.

Data wydarzenia 25-01-2022
Kategoria wydarzenia Seminarium

Zapraszamy na V Seminarium Prawnym dla Biznesu „Niewypłacalność i śmierć przedsiębiorcy. Najczęstsze problemy praktyczne i prawne”, które organizowane jest przez Wydział Prawa UwB, Izbę Przemysłowo-Handlową w Białymstoku oraz Podlaski Klub Biznesu. Patronatem honorowym wydarzenia jest Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Seminarium odbędzie się 25 stycznia 2022 r. w godz. 10.00-13.00, w sali 314 Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 1. Osoby preferujące spotkanie online otrzymają link w późniejszym terminie. Zainteresowani udziałem mogą się zgłosić poprzez stronę: www.prawo.uwb.edu.pl/seminaria-prawne-dla-biznesu.

„Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki”.
Niejednokrotnie życie pisząc nieprzewidziane scenariusze stawia nas zawodowo w sytuacji, na którą nie jesteśmy przygotowani. Trwająca pandemia potęguje te sytuacje i często wymaga od nas podejmowania szybkich i zdecydowanych działań. Wydział Prawa UwB przeprowadzi V Seminarium Prawne dla Biznesu, podczas którego omówione zostaną najczęstsze problemy praktyczne i prawne w przypadku niewypłacalności i śmierci przedsiębiorcy. Udział w wydarzeniu mogą wziąć wszyscy zainteresowani tematem.

Jak zabezpieczyć prowadzony przez nas biznes na wypadek naszej śmierci, czy poważnych problemów finansowych?
W każdym biznesie bardzo ważna jest bieżąca analiza sytuacji finansowej firmy, która w razie zauważenia problemów pozwala na podjęcie odpowiednich kroków zaradczych. W przypadku spółek czasem konieczne może okazać się złożenie wniosku o otwarcie restrukturyzacji lub nawet o ogłoszenie upadłości.

Co z jednoosobową działalnością gospodarczą?
W sytuacji śmierci właściciela, istnieje możliwość powołania zarządcy sukcesyjnego. Jego ustanowienie gwarantuje kontynuację zarządzania przedsiębiorstwem po jego śmierci. Obecnie obowiązujące przepisy dają możliwość prowadzenia firmy przez następców prawnych zmarłego przedsiębiorcy poprzez instytucję zgłoszonego do CEIDG tzw. zarządcy sukcesyjnego. Dzięki temu przedsiębiorcy zachowają NIP, umowy z kontrahentami, a nawet zezwolenia administracyjne.

Koordynatorką Seminariów Prawnych dla Biznesu jest dr Magdalena Kun-Buczko. Podczas najbliższego seminarium poruszane zagadnienia będą dotyczyły:

 • korzyści dla przedsiębiorcy wynikających ze złożenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości albo złożenia wniosku restrukturyzacyjnego;
 • obowiązków jakie na przedsiębiorców nakłada prawo upadłościowe i konsekwencji wynikających z ich niedopełnienia;
 • obowiązków przedsiębiorcy związanych z powstaniem stanu niewypłacalności, termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości;
 • najważniejszych założeń prawa upadłościowego w sferze stosunków majątkowych i spadków nabytych przez upadłego ze szczególnym uwzględnieniem powstałej na skutek ogłoszenia upadłości rozdzielności majątkowej małżeńskiej;
 • skutków ogłoszenia upadłości w sferze toczących się już postępowań cywilnych i administracyjnych (czy po ogłoszeniu upadłości postępowania ulegają zawieszeniu, kogo należy zawiadomić);
 • problematyki stwierdzenia bezskuteczności czynności prawnych upadłego dokonanych przez ogłoszeniem upadłości w stosunku do masy upadłości w postępowaniu upadłościowym bez konieczności wszczynania odrębnego postępowania sądowego;
 • korzyściach wynikających z ustanowienia zarządu sukcesyjnego na gruncie prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego oraz prawa podatkowego;
 • sposobach, wyborze, prawach i obowiązkach zarządcy sukcesyjnego;
 • praktycznych aspektach funkcjonowania przedsiębiorstwa w spadku;
 • głównych założeniach idei fundacji rodzinnej (zasady funkcjonowania i zadania fundacji rodzinnej);
 • fundatorze i beneficjencie fundacji rodzinnej;
 • głównych założeniach opodatkowania podatkiem dochodowym fundacji rodzinnej (opodatkowanie w momencie wnoszenia majątku oraz w momencie wypłaty świadczeń na rzecz osób uprawnionych).
Link do spotkania V Seminarium Prawne dla Biznesu: https://bit.ly/33qYaT6