Project Fair School realizowany w oparciu o zasady Otwartych Zasobów Edukacyjnych

Project Fair School jest realizowany w oparciu o zasady Otwartych Zasobów Edukacyjnych (Open Educational Resources OER), które mają na celu zapewnienie, że materiały do ​​nauki są:

- ogólnie dostępne (w zgodzie z zasadami dotyczącymi praw autorskich),

- dostępne bezpłatnie (zasoby muszą być swobodnie dostępne online bez opłat za dostęp oraz – modyfikowalne

Projekt Fair School ma na celu rozwiązanie problemu integracji dzieci migrantów i odniesienia sukcesu w systemach edukacji kraju przyjmującego.  Jest kluczowym elementem szerszej społeczno-ekonomicznej integracji populacji migrantów.

Projekt jest finansowany przez program ERASMUS+ pod numerem referencyjnym 2020-1-ES01-KA201-083026.

W tym tygodniu pod kierownictwem technicznym IAAD (partner z Turcji) konsorcjum bada funkcjonalność platformy edukacyjnej, aby zapewnić możliwie najszersze możliwości aplikacyjne OER dla wszystkich użytkowników.

Projekt jest finansowany z Programu Erasmus+ : „Wspieranie integracyjnego i sprawiedliwego środowiska dla uczniów szkół średnich w szkołach międzykulturowych za pomocą nowej metody pedagogicznej opartej na praktykach restoratywnych i uczeniu się społecznie i emocjonalnie” - „Fostering inclusive and faire environment for secondary students at intercultrural school settings through a novel pedagogical methods based on restorative practices and social emotional learning”

Więcej informacji o projekcie fair School: Fair School.

Odwiedź platformę rozpowszechniania projektu: Fair School Erasmus+ project card.

#fairschoolproject #erasmusplus #education #inclusion