Projekt dr D. Dajnowicz-Piesieckiej pt. „W obronie bezbronnych. Prawnokarna ochrona zwierząt wobec zmiany ich postrzegania w społeczeństwie”

Minister Edukacji i Nauki w dniu 7 marca 2022 r. ustalił listę projektów zatwierdzonych do finansowania  w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa”. Wśród nich znalazł się projekt dr Diany Dajnowicz-Piesieckiej z Katedry Prawa Karnego i Kryminologii. 

Projekt dr D. Dajnowicz-Piesieckiej pt. „W obronie bezbronnych. Prawnokarna ochrona zwierząt wobec zmiany ich postrzegania w społeczeństwie” (nr NdS/536259/2021/2021) dotyczy prawnokarnej ochrony zwierząt rozpatrywanej na tle postępujących od pewnego czasu zmian w postrzeganiu i traktowaniu zwierząt przez polskie społeczeństwo. W ramach zaplanowanych badań sprawdzony zostanie wycinek prawa karnego, którego przedmiotem ochrony są zwierzęta. Na podstawie analizy przepisów prawa, orzecznictwa sądów powszechnych, statystyk kryminalnych oraz badań opinii społecznej zostaną zdiagnozowane nieprawidłowości w prawnokarnej ochronie zwierząt w Polsce a następnie sformułowane propozycje poprawy. Wyniki projektu będą mogły zostać wykorzystane przez
organizacje społeczne zajmujące się ochroną zwierząt, prawników działających na rzecz zwierząt, lekarzy weterynarii, organy ścigania a przede wszystkim przez każdego przeciętnego obywatela, który będzie chciał stanąć w obronie bezbronnego zwierzęcia. 

Przedmiotem programu „Nauka dla Społeczeństwa” jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu budowanie współpracy między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Program obejmuje finansowanie projektów w trzech obszarach: „Doskonałość naukowa”, „Nauka dla innowacyjności” oraz „Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość”. Projekt dr Diany Dajnowicz-Piesieckiej realizowany będzie w obszarze „Doskonałość naukowa”, w którym finansowane są granty mające na celu m.in. podnoszenie jakości i przełomowości badań naukowych, w szczególności przez identyfikację nowych, kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego problemów badawczych oraz podejmowanie pionierskich prac badawczych w tym zakresie.

Więcej informacji o programie „Nauka dla Społeczeństwa”: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-dla-spoleczenstwa.

Informacje o wnioskach zakwalifikowanych do finansowania: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rozstrzygniecie-konkursu-w-ramach-programu-nauka-dla-spoleczenstwa--7-marca-2022-r.