Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Damiana Proniewskiego

Data wydarzenia 27-06-2022
Kategoria wydarzenia Seminarium

Zgodnie z §7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19.01.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 261.) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, Rada Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu w Białymstoku zawiadamia, że dnia 27 czerwca 2022 r. o godz. 9.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formie zdalnej mgr. Damiana Proniewskiego „Instrumenty wsparcia dla rozwoju odnawialnych źródeł energii”

Promotor:
Prof. dr hab. Leonard Etel

Recenzenci:
Prof. dr hab. Dominik J. Gajewski, SGH
Dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ

Rozprawa została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
Streszczenie rozprawy, łącznie z recenzjami, zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.prawo.uwb.edu.pl.

Udział w części jawnej obrony możliwy jest za pośrednictwem platformy eduPortal po wejściu na link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzY0MjI0NTktZTQ2ZS00ZWZlLWFkYTItNmExMzUxMWMxMTg1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%2216576dfb-6e37-4efd-9f67-ba988ff5d1f1%22%7d

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzania w formie zdalnej zgodnie z Zarządzeniem nr 97 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz przeprowadzania egzaminów doktorskich w przewodach doktorskich i weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w formie zdalnej w Uniwersytecie w Białymstoku.

Białystok, dnia 25 maja 2022 r.