Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Patryka Krzysztofa Theussa

Zgodnie z §7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 261.) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku uprzejmie informuje, że w dniu 9 lipca 2020 r. o godz. 10:00  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formie zdalnej mgr. Patryka Krzysztofa Theussa pt. „Prawne i kryminologiczne aspekty paserstwa w polskim prawie karnym i wykroczeń”.

Promotor:

prof. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk

Recenzenci: 
prof. dr hab. Marek Bojarski
prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski

Udział w części jawnej obrony możliwy jest za pośrednictwem platformy Blackboard.

Rozprawa została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Streszczenie rozprawy, łącznie z recenzjami, zostało zamieszczone na stronie internetowej www.prawo.uwb.edu.pl

Białystok, dnia 4 czerwca 2020 r.