Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Kamila Stępniaka

Data wydarzenia 24-02-2021
Kategoria wydarzenia Seminarium

Zgodnie z §7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19.01.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 261.) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora uprzejmie informujemy, że w dniu 24 lutego 2021 r. o godz. 9:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formie zdalnej mgr. Kamila Stępniaka pt. „Partycypacja społeczna w procesie stanowienia prawa w Konfederacji Szwajcarskiej”.

Promotor:
dr hab. Grzegorz Kryszeń

Recenzenci:
prof. dr hab. Mariusz Jabłoński, UWr
dr hab. Sabina Grabowska, prof. UR

Rozprawa została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
Streszczenie rozprawy, łącznie z recenzjami, zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.prawo.uwb.edu.pl 

Udział w części jawnej obrony możliwy jest za pośrednictwem platformy Blackboard.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzania w formie zdalnej zgodnie z Zarządzeniem nr 97 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz przeprowadzania egzaminów doktorskich w przewodach doktorskich i weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w formie zdalnej w Uniwersytecie w Białymstoku.

Białystok, dnia 26 stycznia 2021 r.