Publikacja „Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju.”

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją pracowników Międzynarodowego Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku pt. „Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju”, omawiającą historię, stan obecny i dające się przewidzieć zmiany w nauce kryminologii oraz ukazującą problemy zarówno przestępczości, jak i patologii społecznych, według systematyki tej nauki, to jest fenomenologii, etiologii oraz profilaktyki. Wartością dodaną pracy jest uwzględnienie w jej treści założeń Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych do 2030 r., ukierunkowanych na wzrost gospodarczy, rozwój społeczny i ochronę środowiska w kontekście zapobiegania przestępczości.

W książce opisano m.in.: genezę oraz trendy i tendencje rozwojowe kryminologii na świecie, rozwój kryminologii w Polsce, metody badań w kryminologii, teorie kryminologiczne, wybrane zagadnienia profilaktyki kryminologicznej. Autorzy przedstawiają najważniejsze kategorie przestępczości, takie jak: przestępczość gospodarcza, przestępczość narkotykowa, przestępczość okołotransplantacyjna, cyberprzestępczość, przestępczość stadionowa czy przestępczość na szkodę środowiska.W treści uwzględnieniono też założenia Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, ukierunkowane na wzrost gospodarczy, rozwój społeczny i ochronę środowiska w kontekście zapobiegania przestępczości.