II Konkurs o nagrodę I Zastępcy Prokuratora Generalnego – Prokuratora Krajowego

Prokuratura Krajowa ogłasza II Konkurs o nagrodę I Zastępcy Prokuratora Generalnego – Prokuratora Krajowego za najlepszą rozprawę doktorską i za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa karnego, procedury karnej i kryminalistyki. Celem konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie autorów najlepszej rozprawy doktorskiej oraz najlepszej pracy magisterskiej z zakresu ww. dziedzin prawa.

Dariusz Barski I Zastępca Prokuratora Generalnego – Prokurator Krajowy ufundował nagrody finansowe za najlepszą rozprawę doktorską w kwocie 15.000 zł oraz za najlepszą pracę magisterską w kwocie 10.000 zł.

Przyznane zostaną także wyróżnienia w kategorii rozpraw doktorskich w wysokości 7.000 zł, ufundowane przez Zastępcę Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych, oraz wyróżnienie w kategorii prac magisterskich w wysokości 5.000 zł, ufundowane przez Zastępcę Prokuratora Generalnego Dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Uczestnikami Konkursu mogą być autorzy rozpraw doktorskich i autorzy prac magisterskich, obronionych w Rzeczypospolitej Polskiej, w języku polskim, w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Prace należy zgłaszać w terminie do 31 lipca 2022 r.

Do Konkursu rozprawę/pracę zgłasza jej autor w jeden z dwóch wskazanych sposobów:

a) poprzez przesłanie rozprawy/pracy w wersji elektronicznej, w pliku PDF oraz doc/docx wraz z załącznikami wskazanymi w § 2 ust. 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej: sekretariat.pk.bpk@prokuratura.gov.pl z podaniem w tytule wiadomości: „Rozprawa doktorska/Praca magisterska na Konkurs o nagrodę I Zastępcy Prokuratora Generalnego - Prokuratora Krajowego za najlepszą rozprawę doktorską i za najlepszą pracę magisterską”,

b) poprzez złożenie lub przesłanie rozprawy/pracy wraz z załącznikami wskazanymi w § 2 ust. 4 Regulaminu, za pośrednictwem poczty bądź firmy kurierskiej, na adres siedziby Organizatora: Prokuratora Krajowa, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, w kopercie z dopiskiem „Rozprawa doktorska/Praca magisterska na Konkurs o nagrodę I Zastępcy Prokuratora Generalnego - Prokuratora Krajowego za najlepszą rozprawę doktorską i za najlepszą pracę magisterską”. Rozprawę/pracę wraz z załącznikami należy złożyć bądź przesłać w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej, w pliku PDF oraz doc/docx zapisanymi na płycie CD lub DVD.

Do zgłoszenia należy załączyć: formularz zgłoszenia (stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu), zaświadczenie o obronie zgłoszonej rozprawy doktorskiej lub pracy magisterskiej ze wskazaniem oceny, którą uzyskała (stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu) oraz informację czy zgłaszana rozprawa/praca była już wcześniej publikowana, a jeżeli tak, to gdzie i kiedy, a także dane kontaktowe autora rozprawy/pracy (adres do korespondencji, numer telefonu komórkowego, adres e-mail). W przypadku rozprawy doktorskiej należy dołączyć również jej recenzje.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 31 grudnia 2022 r. poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Organizatora.

regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa/ii-konkurs-o-nagrode-i-zastepcy-prokuratora-generalnego--prokuratora-krajowego-za-najlepsza-rozprawe-doktorska-i-za-najlepsza-prace-magisterska