Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie NCN SONATA

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny - Lublin poszukuje stypendysty-doktoranta w projekcie NCN SONATA pt. „Bezpieczeństwo żywnościowe i żywieniowe a zielony wzrost (analiza zależności): w kierunku zrównoważonego systemu rolno-żywnościowego w Europie”.

Wymagania:
- status doktoranta z zakresu nauk prawnych kształcącego się w szkole doktorskiej lub na studiach doktoranckich,
- wiedza z obszaru prawa żywnościowego i praw człowieka,
- znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
- wysoka motywacja do prowadzenia badań naukowych oraz umiejętność pracy w zespole,
- doświadczenie w pisaniu artykułów naukowych oraz udział w konferencjach naukowych,
- posiadanie dorobku naukowego (najlepiej z zakresu prawa żywnościowego oraz praw człowieka, a zwłaszcza prawa do odpowiedniej żywności).

Opis zadań:
- współpraca z kierownikiem projektu oraz innymi wykonawcami w zakresie identyfikacji i analizy uwarunkowań prawnych dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego oraz realizacji celów zrównoważonego rozwoju przyjętych przez państwa członkowskie ONZ,
- opracowywanie i prezentacja wyników badań.

Typ konkursu NCN: SONATA – HS

Termin i forma składania ofert: elektronicznie do 8.10.2021 r. Zgłoszenia należy przysyłać na adres: aleksandra.kowalska@umcs.lublin.pl. Komisja konkursowa, po przeanalizowaniu dokumentów, może zaprosić najlepszych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną. Rozstrzygnięcie nastąpi najpóźniej 22.10.2021 r.
Warunki zatrudnienia: Okres realizacji zadań: maksymalnie 10 miesięcy (umowa stypendialna w wysokości 4200 PLN miesięcznie), począwszy od 2.11.2021.

Dodatkowe informacje i wymagane dokumenty:
- CV (zawierające informacje o dorobku naukowym, doświadczeniach badawczych, stażach, szkoleniach, udziale w projektach badawczych i wyróżnieniach),
- opinia opiekuna naukowego o kandydacie ,
- oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”,
- informacje kontaktowe (w tym e-mail).