Nabór na odpłatną praktykę w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku ogłasza nabór na odpłatną praktykę absolwencką

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku ogłasza nabór na odpłatną praktykę absolwencką organizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1244 ze zm.).
Miejsce odbywania praktyki absolwenckiej: Sąd Apelacyjny w Białymstoku, 15-950 Białystok, ul. Mickiewicza 5. Sygnatura naboru na praktykę absolwencką: K-184-6/21.

Program praktyki:

 • zapoznanie się z funkcjonowaniem oddziału,
 • rejestracja wpływających pism do systemu,
 • obsługa korespondencji wychodzącej z oddziału,
 • zapoznanie i praca na systemach informatycznych wykorzystywanych w oddziale,
 • sporządzenie projektów odpowiedzi pism wychodzących z oddziału,
 • przygotowywanie dokumentów pod kątem przekazania do archiwum zakładowego,
 • pozostałe czynności zlecone przez bezpośredniego przełożonego.

Wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie ogólnokształcące oraz zdany egzamin dojrzałości (preferowane wykształcenie wyższe na kierunku: prawo, administracja, ekonomia i zarządzanie),
 • nieukończone 30 lat w dniu rozpoczęcia praktyki,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwa skarbowe,
 • przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • znajomość techniki pracy biurowej, w tym bardzo dobra umiejętność obsługi MS Word i Excel,
 • umiejętność planowania i organizowania własnej pacy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność oraz wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • zgłoszenie o przyjęcie na praktykę absolwencką z podaniem oznaczenia naboru – K-184-6/21 adresowane do Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o przyjęcie na praktykę absolwencką,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata:
  - o posiadaniu pełnej zdolności czynności prawnych,
  - o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
  - o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  - o nieprowadzeniu przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  - zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzonego naboru oraz zgoda na wpis na listę rezerwową,
  - klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Etapy naboru:

 • I etap - selekcja wstępna kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 • II etap - praktyczne sprawdzenie umiejętności pracy z komputerem, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności obsługi MS World i Excel, rozmowa kwalifikacyjna.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty (z podaniem oznaczenia sygnatur naboru) należy przesłać w terminie do 23 lipca 2021 r. na adres: Sąd Apelacyjny, 15-950 Białystok, ul. Mickiewicza 5 lub złożyć w Biurze Podawczym Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Inne informacje:
W przypadku nadania dokumentów drogą pocztowa, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy. Zawiadomienia kandydatów o zakwalifikowaniu do kolejnych etapów naboru dokonane zostaną poprzez umieszczenie listy zakwalifikowanych kandydatów oraz informacji o terminie i miejscu ich przeprowadzenia na stronie internetowej sądu: www.bialystok.sa.gov.pl w zakładce: oferty pracy.
Po przeprowadzeniu naboru, w oparciu o wyniki, dyrektor sądu może wyłonić rezerwowa listę kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości przyjęcia na praktykę absolwencka większej liczby osób, bądź rezygnacji wybranego kandydata. Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego naboru, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego naboru. Kandydaci niezakwalifikowani na listę rezerwową mnoga odebrać złożone przez siebie dokumenty w ciągu 14 dni od zakończenia procedury naboru w pokoju nr 308.
Po upływie tego terminu oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (85) 74-30-320 lub (85) 74-30-322

Wszystkie niezbędne załączniki do ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Białymstoku: https://bialystok.sa.gov.pl/konkursy/aktualne-konkursy/1654-ogloszenie-onaborze-na-platna-praktyke-absolwencka-k-184-6-21.html.