„Perły nauki”

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

Link do ogłoszenia konkursu: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/perly-nauki.

Do udziału w programie są uprawnione następujące podmioty, zwane dalej „wnioskodawcami”:

  • uczelnie,
  • instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
  • instytuty badawcze,
  • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Centrum Łukasiewicz,
  • instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
  • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,
  • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę.

Terminy:

  • Pierwszy nabór wniosków w ramach programu trwa od dnia 4 stycznia 2022 r. od godz. 8.00 do dnia 18 lutego 2022 r. do godz. 16.00.