Staż z zakresu międzynarodowego prawa ochrony środowiska w biurze Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie

Sekretariat Konwencji z Aarhus oferuje staże dla absolwentów lub studentów studiów prawniczych. Obecnie oferowany jest staż trwający 4 miesiące, w okresie od 1 września do 31 grudnia 2021 r. Za staż nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.

Stażyści będą mieli możliwość zastosowania swoich umiejętności prawnych w kontekście ONZ, ściśle współpracując z urzędnikami w sekretariacie i zdobywając praktyczne doświadczenie w wielu aspektach obsługi wysokiej rangi międzynarodowego traktatu środowiskowego. Ważnym elementem stażu jest możliwość wspierania pracy innowacyjnego Komitetu ds. Zgodności Konwencji z Aarhus-międzynarodowego komitetu, który rozpatruje sprawy wnoszone przez obywateli i rządy, starając się zapewnić przestrzeganie praw zawartych w Konwencji.

Zainteresowani kandydaci powinni:

  • być obecnie w trakcie studiów prawniczych lub niedawno je ukończyć, najlepiej w zakresie prawa międzynarodowego lub prawa ochrony środowiska,
  • biegle posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie.

Pożądana jest znajomość języka rosyjskiego i/lub francuskiego.

Ogłoszenie o stażu można znaleźć pod tym adresem: https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=159351&Lang=en-US.
Termin składania podań upływa 28 lipca 2021 r.

Kandydaci muszą stworzyć swoje CV i złożyć wniosek za pośrednictwem portalu internetowego ONZ Inspira (https://inspira.un.org). Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski otrzymane za pośrednictwem portalu.

Instrukcje dotyczące przygotowania zgłoszenia są również dostępne na stronie internetowej: http://www.unece.org/oes/internships/internship_prog.html.