Drugie Polsko-Ukraińskie Seminarium Cywilistyczne

Dnia 26 marca 2021 r. na platformie Zoom odbyło się Drugie Polsko-Ukraińskie Seminarium Cywilistyczne, będących formą współpracy pracowników Zakładu Prawa Cywilnego Wydzia-łu Prawa UwB z zespołem badawczym Katedry Prawa Cywilnego i Procesu Cywilnego Uni-wersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie, kierowanym przez prof. Volodymyra Kossaka.

Współpraca naukowa realizowana przez zespół dr. hab. Adama Doliwy, prof. UwB, ma swoją podstawę w stosownej umowie między Uczelnią ze Lwowa a Uniwersytetem w Białymstoku i jest postacią umiędzynarodowienia działalności Wydziału Prawa UwB.

W ramach Drugiego Polsko-Ukraińskiego Seminarium Cywilistycznego referat pt. „Swoboda umów w polskim prawie cywilnym” wygłosił dr hab. Piotr Konik (UwB) zaś koreferat pt. „Zasada dobrej wiary jako kryterium wolności umowy w ukraińskim prawie cywilnym” wy-głosiła dr hab. Natalia Kvit (Uniwersytet Lwowski). Następnie, w kontekście prawnoporów-nawczym, odbyła się ożywiona i bardzo interesująca dyskusja uczestników Seminarium, z aktywnym udziałem prof. V. Kossaka, prof. Zoryslavy Romovskiej, prof. A. Doliwy, dr A. Bielińskiego i pozostałych uczestników Seminarium. Dyskutowano nie tylko o roli umowy w systemach prawa cywilnego Polski i Ukrainy i zakresie swobody umów, a także o znaczeniu dobrej wiary i społecznych zasad moralnych, które w Kodeksie cywilnym Ukrainy z 2004 r. odgrywają istotną rolę w kształtowaniu cywilnoprawnych stosunków umownych.