Podsumowanie cyklu spotkań wokół penitencjarystyki

Studenckie Koło Nauk Penalnych działające przy Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa UwB miało przyjemność zorganizować certyfikowany cykl spotkań poświęcony różnym aspektom penitencjarystyki - nauki zajmującej się zagadnieniami związanymi z problematyką pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.

Na pierwszym spotkaniu, które odbyło się 25 marca 2019 r. uczestnicy skupili się na aspektach prawnych penitencjarystyki. Zaproszonym gościem była Pani Małgorzata Mańczuk - adwokat oraz doktorantka w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa UwB. Przeprowadziła ona merytoryczne spotkanie dotyczące drogi do zdobycia uprawnień zawodowych oraz realiów odbywania aplikacji adwokackiej. Zdradziła szereg praktycznych informacji dotyczących zdawania egzaminów wstępnych na aplikację oraz nauki do końcowego egzaminu zawodowego. Dodatkowo poruszyła tematykę wszelkich trudów stojących przed osobami wykonującymi ten zawód, jak i również zalet wykonywania wolnego zawodu. Drugą część spotkania stanowiły warsztaty z pisania pism procesowych z zakresu prawa penitencjarnego. Uczestnicy zajęli się wnioskiem o odbywanie karny w Systemie Dozoru Elektronicznego. Prelegentka obszernie omówiła tę instytucję, w szczególności przesłanki jej stosowania oraz wszelkie wymogi formalne związane ze składaniem tego wniosku. Uczestnicy warsztatów otrzymali wcześniej przygotowany stan faktyczny oraz niezbędne materiały, a następnie w formie dyskusji zostały omówione podstawowe elementy wniosku oraz jego uzasadnienie.

Podczas kolejnego spotkania, które odbyło się 26 marca 2019 r. poruszono tematykę penitencjarystyki w nieco innym aspekcie. Uczestnicy cyklu odeszli od przepisów prawa i skupili się na kryminologicznych i resocjalizacyjnych aspektach problematyki związanej z tą dziedziną. Gościem tego spotkania był dr hab. Krzysztof Sawicki – pracownika Zakładu Twórczej Resocjalizacji, Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB. Prelegent przedstawił problematykę nieprzystosowania społecznego, tj. przyczyny, symptomy, mechanizmy rządzące tym zjawiskiem wraz z różnego typu możliwościami jego skutecznego zwalczania. Podzielił się wynikami swoich badań przeprowadzonych wśród problematycznej młodzieży, ukazując historie opierające się w dużej mierze na faktach popełniania szeregu czynów karalnych oraz nadużywania środków psychotropowych. Bohaterami jego historii byli nieletni, osadzeni w różnego typu zakładach poprawczych. Ukazał on szereg działań podejmowanych przez organy władzy zamiarem resocjalizacji młodzieży oraz rozważania na temat ich skuteczności bądź też pozornej skuteczności w osiąganiu obranych celów. Uczestnicy przeanalizowali związki między resocjalizacją a prawem karnym w formie dyskusji, m.in. istotę wykonywania zawodu prawnika a potrzebę posiadania i pogłębianiem swojej wiedzy z zakresu resocjalizacji.

Zwieńczeniem cyklu spotkań było wyjście do Aresztu Śledczego w Białymstoku, które miało miejsce w dniach 2 i 3 kwietnia 2019 r. Studenci zwiedzili najważniejsze obiekty oraz poszczególne oddziały składające się na strukturę AŚ. Dało to okazję do poznania funkcjonowania tej instytucji totalnej „od wewnątrz”. Ponadto zobaczyli namiastkę codziennego życia osadzonych skazanych i tymczasowo aresztowanych. Poznali również podstawowe prawne regulacje związane z wykonywaniem kary pozbawienia wolności. Mieli też okazję do rozmów z wychowawcami i innymi funkcjonariuszami Służby Więziennej, którzy chętnie odpowiadali na wszelkie pytania oraz dzieli się swoimi zawodowymi doświadczeniami. Co istotne studentom ukazano również historyczną „piwnicę”, w której swego czasu wykonywane były egzekucje na poczet kary śmierci.

Ogółem w cyklu wzięło udział ponad 40 uczestników. Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za ich aktywność i poświęcony czas na zgłębianie wiedzy dotyczącej prawnych, kryminologicznych i resocjalizacyjnych aspektów penitencjarystyki oraz funkcjonowania więziennictwa.