Relacja - I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawa człowieka w naukach penalnych- stan obecny, szanse, zagrożenia”

Studenckie Koło Nauk Penalnych miało przyjemność zorganizować I Ogólnopolską Konferencję Naukową „Prawa człowieka w naukach penalnych - stan obecny, szanse, zagrożenia”, która odbyła się dnia 20 maja 2021 r. w formie on-line. Za główny cel Konferencji obrano merytoryczną wymianę wiedzy, poglądów i doświadczeń dotyczących fundamentalnych problemów dostrzeganych w obszarze tematyki związanej z prawami człowieka w naukach penalnych. Ponadto przedsięwzięcie to miało stworzyć możliwość nawiązania szeroko rozumianej współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk oraz zaprezentowania aktualnych rozwiązań praktycznych i teoretycznych dotyczących wskazanej problematyki.

Na forum Konferencji organizatorzy gościli prelegentów, którzy reprezentowali:

 • Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie,
 • Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński,
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,
 • Uniwersytet Warszawski,
 • Uniwersytet Rzeszowski,
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • Uniwersytet w Białymstoku,
 • Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie,
 • Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Tematyka, nad którą pochylili się prelegenci była niezwykle interesująca i różnorodna. Poruszono między innymi zagadnienia dotyczące konfiskaty rozszerzonej, praw osób pozbawionych wolności, bezpłatnej pomocy prawnej, ochrony praw kobiet, inwigilacji, handlu ludźmi, praw pacjenta, naruszenia dóbr osobistych osób skazanych, prawa do życia i kary śmierci, mowy nienawiści, czynności przesłuchania dziecka, sytuacji ofiar zgwałcenia w postępowaniu przygotowawczym, prawa do obrony, standardów antytorturowych  w ochronie praw osób pozbawionych wolności, przestępstw popełnianych na szkodę dziecka, przestępstw bezprawnego pozbawienia wolności, kontroli operacyjnej w sferze Internetu, egzekucji skazanego w USA.

Nad zagadnieniami regulacji prawnych i ich funkcjonowania w praktyce dotyczących szeroko rozumianej problematyki praw człowieka w naukach penalnych pochylili się wspólnie zarówno przedstawiciele nauki, jak i praktycy związani z wymiarem sprawiedliwości. Niezmiernie cieszy nas fakt, że wśród patronów honorowych oraz współorganizatorów Konferencji znalazł się Rektor Uniwersytetu w Białymstoku - prof. dr. hab Robert Ciborowski. Nad rozpowszechnieniem informacji o Konferencji czuwał kalendarz wydarzeń prawniczych Lex Eventum.

Serdecznie dziękujemy wszystkim patronom za okazane wsparcie, prelegentom za niezwykle merytoryczne wystąpienia, a słuchaczom za obecność.