Relacja z konferencji „Security, Human Rights and Sustainable Development”

W dniach 9-10 maja 2019 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się międzynarodowa konferencja „Security, Human Rights and Sustainable Development”, zorganizowana przez Międzynarodowe Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych. W wydarzeniu wzięli udział wybitni kryminolodzy z Polski, Stanów Zjednoczonych oraz Ukrainy.

Pierwszego dnia zorganizowane zostały dwa panele w języku angielskim. Po przywitaniu gości przez Dziekana Wydziału Prawa, Dyrektora Międzynarodowego Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych – prof. zw. dr. hab. dr. h. c. Emila W. Pływaczewskiego swoje referaty wygłosili m.in.: prof. Chris Eskridge z University of Nebraska – Dyrektor Wykonawczy American Society of Criminology, prof. Sławomir Redo z Academic Council on The United Nations System (ACUNS ONZ), prof. zw. dr hab. Wiesław Pływaczewski, dr Maciej Duda i dr Joanna Narodowska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a także przedstawiciele Białostockiej Szkoły Kryminologii – prof. zw. dr hab. dr h. c. Emil W. Pływaczewski, prof. zw. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk, dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB, dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz, a także adw. dr Karol Rutkowski.

Drugiego dnia zorganizowany został jeden panel w języku rosyjskim. W panelu tym wzięli udział naukowcy z Polski i Ukrainy: prof. Andrii Butyrskyi oraz prof. Iryna Tatulych z Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza, prof. Liudmyla Nikolenko z Donieckiego Instytut Prawa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Ukrainy, a także prof. zw. dr hab. Katarzyna Laskowska, dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB i dr hab. Anna Doliwa-Klepacka z Uniwersytetu w Białymstoku. Wystąpienia prelegentów spotkały się z dużym zainteresowaniem widowni, czego wyrazem była ożywiona dyskusja na poruszone tematy.