Relacja z OKN „Proces karny na przestrzeni lat - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”

Studenckie Koło Nauk Penalnych wraz ze Studenckim Kołem Historii Prawa miały przyjemność zorganizować Ogólnopolską Konferencję Naukową „Proces karny na przestrzeni lat - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”, która odbyła się dnia 8 maja 2019 r. na Wydziale Prawa UwB. Za główny cel konferencji obrano merytoryczną wymianę wiedzy, poglądów i doświadczeń dotyczących fundamentalnych problemów dostrzeganych w obszarze tematyki wieloletniej ewolucji regulacji prawnej procesu karnego, jego współczesnego kształtu oraz możliwych zmian na przyszłość. Ponadto, przedsięwzięcie to stworzyło możliwość nawiązania szeroko rozumianej współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk oraz zaprezentowania aktualnych rozwiązań praktycznych i teoretycznych dotyczących problematyki rozwoju procesu karnego.

Na Wydziale PrawaUwB mieliśmy zaszczyt gościć 43 prelegentów, którzy reprezentowali:
- Białoruski Uniwersytet Państwowy,
️- Uniwersytet Warszawski,
️- Uniwersytet Jagielloński,
️- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
️- Uniwersytet Łódzki,
️- Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie,
️- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
️- Uniwersytet Rzeszowski,
️- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
️- Uniwersytet Gdański,
️- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
️- Uniwersytet w Białymstoku,
️- Wyższą Szkołę Prawa we Wrocławiu,
️- Uczelnię Łazarskiego w Warszawie.

Nad zagadnieniami ewolucji regulacji prawnych dotyczących procesu karnego pochylili się wspólnie zarówno przedstawiciele nauki, jak i praktycy związani z wymiarem sprawiedliwości. Wśród uczestników gościliśmy praktyków prawa - Pana Marka Wasiluka (wiceprezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku), Pana Wiesława Żywolewskiego (sędziego Sądu Okręgowego w Białymstoku), Pana Zbigniewa Mierzejewskiego (sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi), Pana mecenasa dr Piotra Misztala, Pana mecenasa prof. zw. dr. hab. Cezarego Kuleszę oraz Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w stanie spoczynku - Pana mł.insp. Dariusza Matwiejczuka.

Poza sesjami plenarnymi w trakcie konferencji dla uczestników biernych Konferencji oraz studentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku organizowane były warsztaty dotyczące przesłuchania metodą FBI. Zostały one przeprowadzone przez gościa specjalnego Konferencji, Pana Wiesława Zyskowskiego - specjalistę w dziedzinie wystąpień publicznych i kreowania wizerunku, eksperta w zakresie kinezyki (czytanie mowy ciała i jej analiza) oraz przesłuchań z wykorzystaniem metod FBI.

Dodatkowo w ramach Konferencji dnia 7 maja 2019 r. odbyło się spotkanie z prokuratorem Instytutu Pamięci Narodowej Andrzejem Ostapą o tematyce lustracji.

Podczas trwania wszystkich punktów składających się na konferencję organizatorzy odnotowali obecność 84 uczestników biernych Konferencji.

Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie prowadzącym panele:
dr Katarzynie T. Boratyńskiej,
dr Dariuszowi Kużelewskiemu,
mgr Adriannie Niegierewicz,
mgr Bartoszowi K. Truszkowskiemu.

Uprzejmie informujemy, że wśród patronów honorowych oraz współorganizatorów Konferencji znaleźli się:
- Okręgowa Rada Adwokacka w Białymstoku - Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, Instytut Pamięci Narodowej oddział w Białymstoku - Dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku dr hab. Piotr Kardela, Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku - SSR Jolanta Korwin-Piotrowska, I Prezes Sądu Najwyższego - prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, Prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Karną - Pan Stanisław Zabłocki, Wojewoda Podlaski - Bohdan Paszkowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku - prof. dr. hab Robert Ciborowski, Dziekan Wydziału Prawa - prof. zw. dr hab. dr h. c. Emil W. Pływaczewski.

Uczestnicy konferencji otrzymali materiały edukacyjne ufundowane przez Wydawnictwo Temida2 (publikacje naukowe z zakresu prawa) oraz firmę PWC (drobne artykuły biurowe).
Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom, słuchaczom i patronom oraz zachęcamy Państwa do zapoznania się z tematami wystąpień i fotorelacją.