Seminarium prowadzone metodą sokratyczną

W dniach 6-16 maja 2019 r. odbyło się Seminarium prowadzone metodą sokratyczną „Prawo ONZ wobec ludobójstwa i innych zbrodni wojennych", które poprowadził znakomity prawnik - prof. Sławomir Redo, Academic Council on The United Nations System (Akademicka Rada Ds. Systemu Narodów Zjednoczonych).

Seminarium obejmowało 4 bloki zajęciowe podczas, których uczestnicy mogli nie tylko zgłębić zagadnienie zbrodni ludobójstwa na bazie kazusu ludobójstwa w Bośni i Hercegowinie, ale również zapoznać się z formą warsztatu sokratycznego. Metodę sokratyczną można opisać jako rozstrzyganie problemu poprzez wcielenie się w rolę „adwokata diabła". Metoda ta jest odejściem od klasycznej formy wykładu i skierowaniem na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy przez krytyczne, ale i drożne kryminologiczne myślenie o przestępczości i jej zwalczaniu. Warsztat był nakierowany na kryminologiczną problematykę przeciwdziałania międzynarodowym zbrodniom wojennym – najnowszy w dyscyplinie rozwojowy trend, kwalifikujący się do sokratycznej pedagogiki w ramach UN 2030 Agendy SDG 16 „Pokój, Sprawiedliwość i Silne Instytucje".

Warsztaty zostały zakończone sporządzeniem projektu wyroku do opracowywanego kazusu oraz egzaminem. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy ukończenia seminarium sygnowane przez United Nations Studies Association oraz Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Koordynatorami wydarzenia były dr Izabela Kraśnicka oraz mgr Aleksandra Stachelska.