XVIII MKN „Aksjologia w prawie finansowym krajów Europy Środkowej i Wschodniej”

W dniach 19-20 września 2019 r. na Wydziale Prawa Państwowego Grodzieńskiego Uniwersytetu im. J. Kupały oraz w ośrodku w Ozierach odbyła się XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Centrum pt. „Aksjologia w prawie finansowym krajów Europy Środkowej i Wschodniej”, współorganizowana przez Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej. W konferencji udział wzięło 80 przedstawicieli uczelni wyższych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Białoruś, Federacji Rosyjskiej, Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Kazachstanu.

Pierwszego dnia konferencji odbyły się sesje poświęcone „Aksjologicznym aspektom prawotwórstwa w prawie finansowym państw Europy Centralnej i Wschodniej”, którą moderował prof. zw. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski, „Aksjologii w prawie podatkowym” oraz „Aksjologii w prawie budżetowym samorządu lokalnego”. W tym dniu przedstawiciele Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku wygłosili następujące referaty:
- dr hab. Sławomir Presnarowicz, prof. UwB – Обжалование налоговых решений в Республике Польша и Республике Беларусь - выбранные сравнительные правовые проблемы,
- dr Ewa Lotko – Аксиологические и правовые аспекты уплаты налогов в Польше,
- dr Urszula K. Zawadzka-Pąk – Value-Based Participatory Budgeting in Poland - Successes and Chalanges.

Drugiego dnia konferencji odbyła się dyskusja na temat efektów prac dnia poprzedniego, w której udział wzięli w szczególności przedstawiciele Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, tj.:
- prof. zw. dr hab. Leonard Etel,
- prof. zw. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski,
- dr hab. Sławomir Presnarowicz, prof. UwB,
- dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB,
- dr Grzegorz Liszewski,
- dr Ewa Lotko,
- dr Marcin Tyniewicki,
- dr Piotr Woltanowski,
- dr Urszula K. Zawadzka-Pąk,
- mgr Marta Maksimczuk.

Ponadto drugiego dnia konferencji odbyło się Walne Zgromadzenie Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, na którym wybrano organy zarządzające Stowarzyszeniem na nową kadencję oraz określono kierunki jego rozwoju. Prezesem Zarządu został ponownie prof. zw. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski, z kolei pierwszym wiceprezesem Zarządu została dr Urszula K. Zawadzka-Pąk, drugim wiceprezesem został dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB, zaś sekretarzem Zarządu została mgr Marta Maksimczuk. Pozostałymi członkami Zarządu zostali wybrani: dr Ewelina Bobrus-Nowińska, dr Ewa Lotko, dr Marcin Tyniewicki, dr Piotr Woltanowski. Z kolei dr hab. Sławomir Presnarowicz, prof. UwB został wiceprzewodniczącym Rady Programowej Stowarzyszenia, zaś prof. dr hab. Leonard Etel jej członkiem.