Studia niestacjonarne

Praktyka sądowa w Centrum Praktyk Sądowych, która jest zaliczana jako obowiązkowa praktyka na studiach.

Oferta skierowana do studentów III, IV – V roku prawa studiów stacjonarnych.

W ramach zajęć prowadzonych przez sędziów Sądu Rejonowego, Sądu Okręgowego oraz pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Prawa UwB, omówione zostaną wybrane zagadnienia dotyczące wewnętrznej organizacji i zasad funkcjonowania sądów, w tym czynności administracyjnych i orzeczniczych sędziów, pracowników sekretariatów oraz uczestników postępowań sądowych. Przedstawione zostaną również zasady postępowania przed sądem od wszczęcia procesu do jego zakończenia oraz wszelkie czynności z zakresu organizacji pracy i zarządzania procesem sądowym, w tym przygotowanie rozprawy, przebieg posiedzenia, etapy postępowania, postępowanie dowodowe i wyrokowanie w sprawie. Nadto omówione zostaną stany faktyczne najczęściej prowadzonych postępowań odpowiednio w sprawach z zakresu prawa karnego, prawa pracy oraz w sprawach mediacyjnych. Przewidywane jest również przygotowanie symulacji rozprawy oraz mediacji z prezentacją postępowania na sali rozpraw.

Udział w zajęciach w ramach Centrum Praktyk Sądowych kończy się otrzymaniem zaliczenia odbycia obowiązkowych praktyk sądowych oraz certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w CPS. Priorytetowo są przyjmowani studenci IV i V roku.

W semestrze zimowym w roku akademickiego 2021/2022, Centrum Praktyk Sądowych ogłasza nabór do grupy karnej, grupy prawa pracy oraz grupy rozwiązywania i rozstrzygania sporów (grupa mediacyjna), zajęcia rozpoczną się w październiku lub w listopadzie b.r.

W każdej grupie jest 10-12 miejsc.

CV należy przesłać do dnia 26 października 2021 roku  z dopiskiem nabór do CPS.

Dokumenty należy przesyłać na odpowiedni adres w przypadku chęci udziału w zajęciach prowadzonych w:

O wynikach naboru oraz rozkładzie zajęć (będą to zajęcia odbywające się raz w tygodniu, przez kolejnych 10 tygodni w godzinach popołudniowych) zainteresowani zostaną powiadomieni osobnym mailem.


Ogłoszenia dotyczące współpracy jako asystent prawny - skierowane do studentów prawa
Makowska Radca Prawny sp. k.

Zakres obowiązków:
- praca organizacyjno - biurowa,
- przygotowywanie pism, opinii prawnych
- kontakt z sądami i urzędami,
- analiza umów,
- wsparcie prawników kancelarii w bieżącym doradztwie w sprawach z zakresu prawa cywilnego i
gospodarczego, w tym w postępowaniach sądowych,
- raportowanie rezultatów, przygotowanie raportów i zestawień,
- pomoc w działaniach marketingowych, komunikacja w social media etc.

Wymagania:
- status studenta prawa, co najmniej III roku
- wysokie zdolności organizacji pracy oraz samodzielności
- łatwość nawiązywania kontaktów i pracy w zespole,
- zainteresowania w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych,
- chęć rozwoju, zdobywania wiedzy i doświadczenia oraz nauki nowych umiejętności

W zamian oferujemy:
- elastyczne godziny pracy
- pracę w przyjaznym, kreatywnym zespole,
- szkolenia i merytoryczne wsparcie przełożonych
- możliwość wdrażania własnych pomysłów i rozwiązań
- wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia

CV prosimy wysyłać do kmakowska@maksimiuk.pl


 


 


Decyzja nr 41

Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zasad i trybu odbywania i zaliczania praktyk zawodowych

 

Na podstawie § 2 ust. 1 Zarządzenia nr  95 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 4 listopada 2020 r., w sprawie praktyk zawodowych realizowanych od roku akademickiego 2020/1021, zarządzam co następuje:  

 

§ 1

Wprowadzam Regulamin Studenckich Praktyk Zawodowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Decyzji.

§ 2

Wprowadzam wzór umowy o organizację praktyki zawodowej stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Decyzji.

§ 3

Wprowadzam wzór ankiety oceny praktyk zawodowych stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej Decyzji.

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

 

Prof. dr hab. Mariusz Popławski

Dziekan Wydziału Prawa

Uniwersytetu w Białymstoku