Praktyka w Departamencie ds. Zdrowia Psychicznego w Warszawie bądź u Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w placówkach na terenie całego kraju.

Wykaz województw i placówek, na terenie których pracują Rzecznicy znaleźć można na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rpp/rzecznicy-praw-pacjenta-szpitala-psychiatrycznego
Oferta praktyk jest skierowana przede wszystkim do studentów, którzy rozważają możliwość podjęcia pracy w obszarze psychiatrii, ochrony zdrowia i praw pacjentów oraz tych, którzy pragną zdobyć doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

Możliwość odbycia praktyk będzie uzależniona oczywiście zarówno od sytuacji epidemiologicznej w Polsce, a także od trybu działania uczelni wyższych. Studentów, którzy wyrażą zainteresowanie niniejszą propozycją i przyjmą zaproszenie na praktyki, będą informowani o dalszych krokach, wynikających z bieżącego rozwoju sytuacji epidemicznej.

Planowane są dwa turnusy praktyk w terminach:

 1. 19 – 30 lipca 2021 r. (80 h)
 2. 2 – 13 sierpnia 2021 r. (80 h)

Pierwszy tydzień praktyk w każdym turnusie odbywać się będzie w systemie hybrydowym, w pierwszym dniu praktyk przewidywana jest osobista wizyta praktykanta w siedzibie Biura Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie. Drugi tydzień praktyk będzie odbywał się na miejscu, w zależności od dokonanego wyboru: w siedzibie Biura bądź u Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w podmiotach leczniczych. W przypadku wymaganej mniejszej liczby godzin praktyk możliwe będzie odbycie praktyk wyłącznie w pierwszym tygodniu danego turnusu (prosimy o taką informację w zgłoszeniu). Opiekunami praktyk będą pracownicy Biura, niewykonujący zawodu medycznego bądź zawodu psychologa. W zgłoszeniu prosimy podać wybrany termin praktyk (turnus I lub II) i miejsce odbywania praktyk (Biuro w Warszawie lub Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego). Prosimy również o dołączenie listu motywacyjnego. Zgłoszenia niezawierające listu nie będą rozpatrywane. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony https://www.gov.pl/web/rpp/ z zakładki „praca i praktyki”, podpisać własnoręcznie, a następnie przesłać skan lub zdjęcie. Na zgłoszenia oczekujemy do 31 maja 2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kadry@rpp.gov.pl. Do 18 czerwca 2021 r. skontaktujemy się z wybranymi osobami, które zaprosimy na praktyki i przekażemy dalsze informacje. W razie pytań zapraszam też do kontaktu z Panią Ewą Pacochą, e-mail: e.pacocha@rpp.gov.pl


Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Zespół Obsługi Prawnej w Białymstoku podejmie współpracę ze studentem IV-V roku prawa niestacjonarnego.

Współpraca w Łomży w ramach umowy zlecenia.

Wybrana osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Obsługę administracyjną biura;
 • Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji w postaci akt sprawy;
 • Obsługę systemów statystyczno – ewidencyjnych związanych z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Prawnej;
 • Współpracę z komórkami wewnętrznymi PZU SA w zakresie pozyskiwania danych i dokumentów niezbędnych do prowadzenia procesów sądowych.
 • Opracowywanie projektów pism procesowych pod kierunkiem radcy prawnego, po uzyskaniu odpowiedniego doświadczenia;
 • Opracowywanie pod kierunkiem radcy prawnego projektów opinii prawnych, po uzyskaniu odpowiedniego doświadczenia;

 Oczekiwania wobec wybranej osoby:

 • Statusu studenta IV-V roku prawa niestacjonarnego;
 • Znajomości obsługi komputera z uwzględnieniem pakietu Office i systemu informacji prawnej - lex;
 • Znajomości przepisów prawa ubezpieczeniowego;
 • Znajomości przepisów prawa cywilnego materialnego i procesowego;

Osoba odpowiedzialna za proces rekrutacji:

Piotr Antoszkiewicz – Kierownik Zespołu Obsługi Prawnej

adres e-mail: pioantoszkiewicz@pzu.pl

Termin składania aplikacji: 20 maja 2021 roku.

Aplikacje należy składać za pośrednictwem poczty e-mail.


LegalHut sp. z o.o. zaprasza studentów IV i V roku prawa do odbycia bezpłatnych praktyk studenckich, realizowanych w biurze spółki w Białymstoku.

Praktyka w wymiarze wynikającym z obowiązującego programu studiów prawniczych (szczegółowa organizacja do indywidualnego ustalenia) będzie realizowana w terminach pomiędzy lipcem a wrześniem 2021 r.

Program praktyk obejmuje główne obszary usług świadczonych przez LegalHut, w tym:

 • prawo cywilne i gospodarcze, w tym obsługę międzynarodowej grupy kapitałowej,
 • prawo własności intelektualnej, w tym umowy w projektach technologicznych,
 • prawo ochrony danych osobowych, w tym bezpieczeństwo informatyczne,
 • prawo pracy oraz inne przepisy w obszarze zatrudnienia i personelu,
 • pozyskiwanie i realizację projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

Po odbyciu praktyk przewidziana jest możliwość dalszej współpracy.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV ze zdjęciem i klauzulą informacyjną na adres: magdalena.nowak@legalhut.pl

W korespondencji proszę zawrzeć klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez LegalHut sp. z o.o. w celu udziału w rekrutacji na praktyki studenckie”. 


Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bogdan zaprasza studentów IV-V roku prawa do odbycia praktyki w biurze kancelarii w Ełku.

Początek praktyki przewidziany jest na kwiecień-maj 2021 r. (wymiar praktyki do ustalenia). Po odbyciu praktyki przewidziana jest możliwość dalszej współpracy.

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie CV ze zdjęciem oraz klauzulą informacyjną na adres: sekretariat@kancelaria-mb.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 23 kwietnia 2021 r.

W korespondencji proszę zawrzeć klauzulę informacyjną: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Radcy Prawnego Marcin Bogdan w Ełku w celu udziału w rekrutacji na praktyki studenckie”.


LegalHut sp. z o.o. zaprasza studentów IV i V roku prawa do odbycia bezpłatnych praktyk studenckich, realizowanych w biurze spółki w Białymstoku.

Praktyka w wymiarze wynikającym z obowiązującego programu studiów prawniczych (szczegółowa organizacja do indywidualnego ustalenia) będzie realizowana w terminach pomiędzy lipcem a wrześniem 2021 r.

Program praktyk obejmuje główne obszary usług świadczonych przez LegalHut, w tym:

 • prawo cywilne i gospodarcze, w tym obsługę międzynarodowej grupy kapitałowej,
 • prawo własności intelektualnej, w tym umowy w projektach technologicznych,
 • prawo ochrony danych osobowych, w tym bezpieczeństwo informatyczne,
 • prawo pracy oraz inne przepisy w obszarze zatrudnienia i personelu,
 • pozyskiwanie i realizację projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

Po odbyciu praktyk przewidziana jest możliwość dalszej współpracy.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV ze zdjęciem i klauzulą informacyjną na adres: magdalena.nowak@legalhut.pl

W korespondencji proszę zawrzeć klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez LegalHut sp. z o.o. w celu udziału w rekrutacji na praktyki studenckie”. 


Decyzja nr 41

Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zasad i trybu odbywania i zaliczania praktyk zawodowych

 

Na podstawie § 2 ust. 1 Zarządzenia nr  95 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 4 listopada 2020 r., w sprawie praktyk zawodowych realizowanych od roku akademickiego 2020/1021, zarządzam co następuje:  

 

§ 1

Wprowadzam Regulamin Studenckich Praktyk Zawodowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Decyzji.

§ 2

Wprowadzam wzór umowy o organizację praktyki zawodowej stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Decyzji.

§ 3

Wprowadzam wzór ankiety oceny praktyk zawodowych stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej Decyzji.

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

 

Prof. dr hab. Mariusz Popławski

Dziekan Wydziału Prawa

Uniwersytetu w Białymstoku