Studia niestacjonarne

Specjalista do spraw: obsługi incydentów systemu SPOE KAS w ramach I linii wsparcia w Wydziale Wsparcia Kontroli i Utrzymania MJK, Departament Poboru Opłat Drogowych (jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej).

Ministerstwo Finansów w Warszawie
00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12
Ogłoszenie nr 81960 / 27.07.2021 r.

Osoba na tym stanowisku:

 • Rejestruje oraz reaguje na zgłaszane incydenty, awarie oraz problemy w funkcjonowaniu systemu poboru opłaty elektronicznej SPOE KAS w związku z pełnieniem przez wydział roli całodobowego punktu kontaktowego w sprawach związanych z prawidłowym funkcjonowaniem systemu.
 • Zdalnie wspiera przy rozwiązywaniu problemów technicznych związanych ze zgłoszonymi incydentami dotyczącymi dostępności usług oraz incydentów związanych z oprogramowaniem systemowym SPOE KAS, a także w zakresie bieżącej obsługi oraz eksploatacji przenośnych urządzeń kontrolnych oraz zgłoszeń związanych obsługą techniczną i utrzymaniem pojazdów.
 • Współpracuje z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego (GITD) w celu zapewnienia należytego wsparcia mobilnej kontroli obowiązku uiszczania opłaty elektronicznej, w tym zgłoszeń dotyczących prawidłowości funkcjonowania SPOE KAS.
 • Klasyfikuje zgłoszenia na poziomie pierwszej linii wsparcia poprzez odpowiednie przekierowanie w ramach obowiązujących procedur zgłaszanych incydentów, awarii oraz problemów w funkcjonowaniu SPOE KAS w celu przekazania obsługi serwisowej z i do podmiotów zewnętrznych świadczących usługi dla SPOE KAS.
 • Współpracuje z podmiotami odpowiedzialnymi za realizację usług związanych z utrzymaniem, naprawami, serwisem pojazdów oraz wyposażeniem Mobilnych Jednostek Kontrolnych w celu zapewnienia właściwego gospodarowania pojazdami służbowymi pozostającymi w dyspozycji departamentu.
 • Definiuje wymagania biznesowe dla SPOE KAS, w zakresie właściwości wydziału.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe;
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze monitorowania systemów teleinformatycznych;
 • Znajomość systemu Windows – poziom podstawowy;
 • Znajomość systemu Linux – poziom podstawowy;
 • Znajomość zagadnień sieciowych LAN/WAN – poziom podstawowy;
 • Wiedza ogólna z zakresu infrastruktury teleinformatycznej;
 • Wiedza ogólna z zakresu budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych;
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi;
 • Umiejętność współpracy w zespole;
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań;
 • Umiejętność skutecznej komunikacji;
 • Umiejętność analizowania informacji;
 • Umiejętność czytania dokumentacji projektowej i podręczników operacyjnych;
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 i z 2021 r. poz.255 i 464), ani niebycie ich współpracownikiem;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • Prawo jazdy kat. B;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi oraz czytanie i rozumienie tekstów z obszaru IT.

Co oferujemy:

 • Możliwość rozwoju poprzez pracę w zespole profesjonalistów i ekspertów z różnych dziedzin oraz udział w strategicznych projektach;
 • Możliwość godzenia pracy zawodowej z pracą naukową;
 • Kursy, szkolenia, dofinansowanie do wybranych form edukacji własnej;
 • Możliwość zakupu: grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, pakietów opieki medycznej, uprawnień do zniżek PKP;
 • Pakiet socjalny: dofinansowanie do sportu i kultury, wypoczynku, karty fitness;
 • Przyjazne środowisko pracy: kiosk pracowniczy, pokój dla rodzica z dzieckiem, biblioteka, bufet, poczta, bankomat, klimatyzowane pomieszczenia;
 • Doskonała lokalizacja urzędu w centrum Warszawy – szybki i łatwy dojazd;
 • Dostosowanie urzędu do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, możliwość dopasowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

Więcej informacji i formularz aplikacyjny:
https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/specjalista,81960,v7


Informacja o możliwości odbywania praktyk studenckich w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym

Stypendysta-doktorant w projekcie NCN SONATA pt. „Bezpieczeństwo żywnościowe i żywieniowe a zielony wzrost (analiza zależności): w kierunku zrównoważonego systemu rolno-żywnościowego w Europie”- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny – Lublin

Wymagania:
- status doktoranta z zakresu nauk prawnych kształcącego się w szkole doktorskiej lub na studiach doktoranckich,
- wiedza z obszaru prawa żywnościowego i praw człowieka,
- znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
- wysoka motywacja do prowadzenia badań naukowych oraz umiejętność pracy w zespole,
- doświadczenie w pisaniu artykułów naukowych oraz udział w konferencjach naukowych,
- posiadanie dorobku naukowego (najlepiej z zakresu prawa żywnościowego oraz praw człowieka, a zwłaszcza prawa do odpowiedniej żywności).

Opis zadań:
- współpraca z kierownikiem projektu oraz innymi wykonawcami w zakresie identyfikacji i analizy uwarunkowań prawnych dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego oraz realizacji celów zrównoważonego rozwoju przyjętych przez państwa członkowskie ONZ,
- opracowywanie i prezentacja wyników badań. 

Typ konkursu NCN: SONATA – HS

Termin i forma składania ofert: elektronicznie do 8.10.2021 r.
Zgłoszenia należy przysyłać na adres: aleksandra.kowalska@umcs.lublin.pl.
Komisja konkursowa, po przeanalizowaniu dokumentów, może zaprosić najlepszych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.
Rozstrzygnięcie nastąpi najpóźniej 22.10.2021 r.

Warunki zatrudnienia i okres realizacji zadań: maksymalnie 10 miesięcy (umowa stypendialna w wysokości 4200 PLN miesięcznie), począwszy od 2.11.2021 r.

Dodatkowe informacje i wymagane dokumenty:
- CV (zawierające informacje o dorobku naukowym, doświadczeniach badawczych, stażach, szkoleniach, udziale w projektach badawczych i wyróżnieniach),
- opinia opiekuna naukowego o kandydacie,
- oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”,
- informacje kontaktowe (w tym e-mail)


Informacja o możliwości odbywania praktyk studenckich w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym

W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym oraz koniecznością odbywania praktyk studenckich w imieniu Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku zapraszamy do odbywania praktyk w Szpitalu. Infrastruktura Szpitala pozwala na odbywanie praktyk z zakresu medycyny, ekonomii, prawa jak również specjalności technicznych. Praktyki odbywane w Szpitalu pozwolą przyswoić wiedzę w zakresie funkcjonowania podmiotu o szerokim wachlarzu świadczeń, tym samym praktykant uzyska praktyczne informacje, które pozwolą mu w przyszłości w sposób świadomy wybrać kierunek dalszej drogi zawodowej.


Centralne Biuro Antykorupcyjne - jest służbą specjalną powołaną do zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.

W związku z rozwojem Biura do Delegatury w Białymstoku poszukiwani są kandydaci do służby o profilu Prawniczym

Od kandydatów o profilu prawniczym oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego prawniczego lub statusu studenta ostatniego roku;
 • znajomości przepisów prawa karnego lub cywilnego lub gospodarczego;
 • zdolności do podejmowania samodzielnych decyzji oraz identyfikacji i rozwiązywaniaproblemów prawnych;
 • wysoko rozwiniętych umiejętności analizowania danych oraz wyciągania wniosków;
 • umiejętności szybkiego uczenia się i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce;
 • dużego potencjału intelektualnego, otwartego umysłu;

Naszym funkcjonariuszom oferujemy:

 • możliwość rzeczywistego wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności;
 • kontynuowanie rozwoju zawodowego i naukowego;
 • stabilne i korzystne warunki finansowe adekwatne do kompetencji i zaangażowania.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie:

 • podania adresowanego do Szefa CBA;
 • kwestionariusza osobowego (dokument do pobrania na stronie cba.gov.pl w zakładce NABÓR DO SŁUŻBY);
 • curriculum vitae;
 • listu motywacyjnego;
 • 2 aktualnych zdjęć paszportowych (4,5 x 3,5 cm)

Wzory dokumentów oraz szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej CBA:
https://bip.cba.gov.pl/bip/nabor-do-sluzby/1584,Nabor-do-sluzby.html

Dokumenty proszę przesyłać listem tradycyjnym, na adres:
Delegatura CBA w Białymstoku
Gen. Wł. Andersa 46B
15-113 Białystok tel. 22 437 3000

Kandydaci proszeni są o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym" oraz potwierdzenie zgody czytelnym podpisem.

CBA zastrzega sobie możliwość odpowiadania jedynie na wybrane oferty. 


Kancelaria Sroccy Adwokaci i Radcowie Prawni w Białymstoku, poszukuje studentów III/IV roku kierunku prawo do odbycia płatnych praktyk.

Zakres obowiązków: prowadzenie sekretariatu, sporządzanie prostych pism procesowych.

Wymiar czasu pracy: przede wszystkim uwzględniający rozkład zajęć na Wydziale Prawa.

CV wraz ze zdjęciem prosimy przesłać na adres sekretariat@srocki.pl.


Decyzja nr 41

Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zasad i trybu odbywania i zaliczania praktyk zawodowych

 

Na podstawie § 2 ust. 1 Zarządzenia nr  95 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 4 listopada 2020 r., w sprawie praktyk zawodowych realizowanych od roku akademickiego 2020/1021, zarządzam co następuje:  

 

§ 1

Wprowadzam Regulamin Studenckich Praktyk Zawodowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Decyzji.

§ 2

Wprowadzam wzór umowy o organizację praktyki zawodowej stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Decyzji.

§ 3

Wprowadzam wzór ankiety oceny praktyk zawodowych stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej Decyzji.

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

 

Prof. dr hab. Mariusz Popławski

Dziekan Wydziału Prawa

Uniwersytetu w Białymstoku