Studenci III roku prawa studiów stacjonarnych

W terminie od 15 kwietnia 2020 r. (od godz. 19:00) do 22 kwietnia 2020 r. (do godz. 23:55) studenci III roku zobowiązani są do dokonania rejestracji w USOS Web na przedmioty specjalizacyjne, które będą realizowane w roku akademickim 2020/2021
w semestrze zimowym.

Przypominam, że zgodnie z programem studiów, student na IV roku studiów w roku akademickim 2020/2021 ma obowiązek zaliczenia  2 przedmiotów specjalizacyjnych w semestrze zimowym.

W grupach obowiązują limity, grupa nie może liczyć więcej jak 16 osób.


Propozycje przedmiotów specjalizacyjnych na rok akademicki 2020/2021 – IV i V rok semestr zimowy

Specjalizacja karnistyczna :

 1. Prawo penitencjarne
 2. Patologie społeczne
 3. Kryminalistyka ogólna
 4. Prawnokarne i kryminologiczne aspekty bezdomności
 5. Prawo karne medyczne
 6. Przestępczość zorganizowana – aspekty prawno karne
 7. Prawna ochrona pokrzywdzonego
 8. Czynności operacyjno – rozpoznawcze
 9. Wiktymologia
 10. Prawo dowodowe
 11. Prawo wykroczeń
 12. Postępowanie w sprawach nieletnich

 

Specjalizacja cywilistyczna/prywatno – prawna :

 1. Ochrona dóbr osobistych oraz innych wartości w prawie cywilnym
 2. Obrót handlowymi dobrami niematerialnymi w Unii Europejskiej
 3. Alternatywne Metody Rozwiązywania Sporów – Mediacje
 4. Prawo o notariacie
 5. Prawo papierów wartościowych
 6. Prawo w dobie nowej cyfryzacji
 7. Prawo małżeńskie majątkowe
 8. Biojurysprudecja
 9. Prawa pacjenta i ich ochrona
 10. Prawo medyczne
 11. Odszkodowanie w prawie cywilnym
 12. Rozliczenia związane ze spadkiem
 13. Obrót nieruchomościami rolnymi
 14. Prawo mieszkaniowe
 15. Zasada słuszności w orzecznictwie sądów cywilnych
 16. Upadłość konsumencka
 17. Upadłość transgraniczna
 18. Sztuczna inteligencja a proces cywilny
 19. Zbiorowe prawo pracy
 20. Wybrane problemy ubezpieczenia społecznego
 21. Zabezpieczenie społeczne w prawie międzynarodowym i unijnym
 22. Dobrowolne formy zabezpieczenia społecznego w Polsce
 23. Zatrudnienie w służbach mundurowych
 24. Wybrane problemy polityki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu
 25. Prawo urzędnicze
 26. Prawo prywatne – zasady, źródła, wykładnia i stosowanie prawa

 

Specjalizacja publiczno – prawna :

 1. Ustroje wybranych państw Unii Europejskiej
 2. Prawo kanoniczne
 3. Demokracja bezpośrednia w Europie
 4. Współpraca zagraniczna samorządu terytorialnego
 5. Polityka historyczna a prawo międzynarodowe
 6. Zasada dobrego sąsiedztwa w prawie międzynarodowym i praktyce krajowej
 7. Sztuczna inteligencja, Big Data i prawa podstawowe
 8. Prawne aspekty niepełnosprawności
 9. Praktyki i staże w organizacjach i instytucjach międzynarodowych
 10. Amerykański proces sądowy
 11. Prawo lotnicze w Unii Europejskiej
 12. Międzynarodowe prawo ochrony środowiska
 13. Wolne zawody prawnicze w Unii Europejskiej
 14. Regulacje prawne rynku wewnętrznego Unii Europejskiej
 15. Prawo europejskie w zakresie dostępu do wymiaru sprawiedliwości
 16. Rada Europy i jej konwencje
 17. Ludzka prokreacja w dobie rewolucji genetycznej-aspekty prawne i etyczne
 18. Ochrona praw zwierząt
 19. Prawne i językowe aspekty odpowiedzialności za słowo
 20. Prawo i etyka wobec śmierci człowieka
 21. Prawo i sztuczna inteligencja
 22. Język prawny i prawniczy
 23. Egzekucja administracyjna
 24. Prawo samorządu terytorialnego
 25. Prawo teleinformatyczne i telekomunikacyjne
 26. Dostęp do informacji publicznej

 

Specjalizacja gospodarczo – finansowa :

 1. Sądowa kontrola decyzji podatkowych
 2. Aksjologia w prawie finansowym i finansach publicznych
 3. Publiczne prawo bankowe
 4. Ochrona praw podatnika
 5. Opodatkowanie majątku
 6. Przedsiębiorca w sądzie - praktyczne aspekty stosowania prawa gospodarczego
 7. Europejskie prawo gospodarcze
 8. Publiczne prawo konkurencji
 9. Prawo mediów i Internetu
 10. Cyberprzestępczość w prawie własności intelektualnej
 11. Prawo designu i mody
 12. Prawo nowych technologii

Studenci IV roku prawa studiów stacjonarnych

W terminie od 15 kwietnia 2020 r. (od godz. 19:00) do 22 kwietnia 2020 r. (do godz. 23:55) studenci IV roku zobowiązani są do dokonania rejestracji w USOS Web na przedmioty specjalizacyjne, które będą realizowane w roku akademickim 2020/2021 w semestrze zimowym i letnim.

Przypominam, że zgodnie z programem studiów, student na V roku studiów w roku akademickim 2020/2021 ma obowiązek zaliczenia 2 przedmiotów specjalizacyjnych w semestrze zimowym i 2 przedmiotów specjalizacyjnych w semestrze letnim oraz 1 przedmiotu specjalizacyjnego w języku obcym w semestrze letnim.

W grupach obowiązują limity, grupa nie może liczyć więcej jak 16 osób.

Na przedmiocie: Przygotowanie do egzaminów na aplikacje prawnicze - nie ma limitu.


Propozycje przedmiotów specjalizacyjnych na rok akademicki 2020/2021 – V rok semestr letni

Specjalizacja karnistyczna :

 1. Prawo karne gospodarcze
 2. Przestępczość transgraniczna
 3. Przestępczość w ruchu drogowym
 4. Przestępczość zorganizowana – aspekty prawnokarne
 5. Prawo policyjne
 6. Przygotowanie do egzaminów na aplikacje prawnicze

 

Specjalizacja cywilistyczna/prywatno – prawna :

 1. Ekonomiczna analiza prawa – prawo cywilne
 2. Sposoby zawierania umów
 3. Podejmowanie zatrudnienia w państwach Unii Europejskiej
 4. Rozstrzyganie indywidualnych sporów z zakresu prawa pracy
 5. Prawo wekslowe
 6. Rękojmia i gwarancja przy sprzedaży
 7. Przygotowanie do egzaminów na aplikacje prawnicze

 

Specjalizacja publiczno – prawna :

 1. Rządzenie państwem prawa
 2. Prawo dyplomatyczne i konsularne – zasady działania polskich służb zagranicznych
 3. Ochrona praw kobiet w europejskiej przestrzeni prawnej
 4. Konsul honorowy w prawie międzynarodowym i krajowym
 5. Prawne aspekty polityki zagranicznej Unii Europejskiej
 6. Systemy zarządzania jakością a prawo
 7. Prawo szkolnictwa wyższego
 8. Bioetyka prawnicza wobec postępu technologicznego
 9. Podstawy socjologii prawa
 10. Przygotowanie do egzaminów na aplikacje prawnicze

 

Specjalizacja gospodarczo – finansowa :

 1. Opodatkowanie spółek
 2. Komercjalizacja i zarządzanie własnością intelektualną
 3. Pojęcie przedsiębiorcy i podstawowe problemy przy identyfikacji
 4. Ograniczenia swobody podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej ze względu na ochronę środowiska
 5. Prawo pomocy publicznej
 6. Prawne instrumenty ograniczenia długu publicznego
 7. Kontrola i nadzór w finansach publicznych
 8. Odpowiedzialność urzędników skarbowych w procesie wydawania decyzji podatkowych
 9. Prawo walutowe i dewizowe
 10. Przygotowanie do egzaminów na aplikacje prawnicze

Propozycje przedmiotów specjalizacyjnych w języku obcym na rok akademicki 2020/2021 – V rok semestr letni

Specjalizacja karnistyczna :

 1. Introduction to the Forensic Science
 2. Theory and Practice of Restorative Justice

 

Specjalizacja cywilistyczna/prywatno – prawna :

 1. Introduction to ADR – mediation, negotiation and arbitration Procedures
 2. Introduction to the International Trade Law
 3. Atypical employment

 

Specjalizacja publiczno – prawna :

 1. Introduction to American Legal System
 2. International Organizations
 3. Advocacy for Human Rights in practice
 4. International Anti-discrimination Law in practice
 5. Law and Art: international trade of cultural goods
 6. Fundamental rights protection in the Council of Europe: the role of the European Court of Human Rights
 7. Derecho administrativo europeo

 

Specjalizacja gospodarczo – finansowa :

 1. Competition and Consumer Protection in the EU
 2. Budgetary Law
 3. Intellectual Property Commercialization

III ROK


Wybór proseminarium w ramach przydzielonej katedry.


Osoby, które wybrały:
    1. Katedrę Prawa Karnego i Kryminologii,
    2. Katedrę Prawa Cywilnego i Handlowego
    3. Katedrę Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego
    4. Katedrę Nauk Historyczno-Prawnych, Teorii i Filozofii Prawa oraz Komparatystyki Prawniczej
    5. Katedrę Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Gospodarczego Publicznego
proszone są o dokonanie wyboru proseminarium.
    1. Katedra Prawa Karnego i Kryminologii :
Proseminarium – Kryminologia
Proseminarium – Prawo karne
    2. Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego :
Proseminarium – Prawo cywilne
Proseminarium – Prawo handlowe
Proseminarium – Prawo międzynarodowe prywatne
Proseminarium – Prawo cywilne z elementami prawa rolnego
    3. Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego  :
Proseminarium – Prawo międzynarodowe publiczne
Proseminarium – Umiędzynarodowienie krajowego obrotu prawnego
Proseminarium – Prawo europejskie
    4. Katedra Nauk Historyczno-Prawnych, Teorii i Filozofii Prawa oraz Komparatystyki Prawniczej :
Proseminarium – Teoria prawa i filozofia prawa
Proseminarium – Filozofia praw zwierząt
Proseminarium – Prawo i nowe technologie
Proseminarium – Historia prawa
    5. Katedra Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Gospodarczego Publicznego :
Proseminarium – Prawo własności intelektualnej, mediów, reklamy i internetu
Proseminarium – Prawo gospodarcze publiczne
Wyboru proseminariów należy dokonać drogą  e-mailową na adres: e.szycko@uwb.edu.pl   w terminie od 23 marca 2020 r. do 30 marca 2020 r.  wpisując wszystkie propozycje proseminariów z wybranej przez państwa Katedry (w pierwszej kolejności te proseminaria które państwa najbardziej  interesują).
Osoby, które wybrały pozostałe katedry zostaną przypisane do proseminariów wskazanych przez  te katedry.
Katedra Postępowania Karnego – proseminarium postępowanie karne
Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego – proseminarium prawo i postępowanie administracyjne
Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – proseminarium prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Katedra Prawa Konstytucyjnego i Systemów Politycznych – proseminarium prawo konstytucyjne
Katedra Finansów Publicznych i Prawa Finansowego – proseminarium prawo finansów publicznych
Katedra Prawa Podatkowego – proseminarium prawo podatkowe
 


Studenci I roku prawa studiów stacjonarnych!

W roku akademickim 2020/2021 na II roku studiów w semestrze zimowym studenci zobowiązani są do zaliczenia dwóch przedmiotów spośród niżej wymienionych grup, po jednym z każdej grupy.  

 

Grupa 1

ETYKA
lub
DYPLOMACJA
lub
PODSTAWY PUBLIC RELATIONS
lub
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 

Grupa 2

DOKTRYNY POLITYCZNO – PRAWNE
lub
WPROWADZENIE DO SYSTEMU COMMON LAW
lub
HISTORIA NAJNOWSZA PAŃSTWA I PRAWA
lub
PODSTAWY KOMPARATYSTYKI PRAWNICZEJ

 

Od dnia 13 marca do dnia 23 marca 2020 r. należy  zarejestrować się poprzez system USOS Web na wybrane przedmioty.

Na przedmiotach w rejestracji obowiązują limity. Przedmiot nie może liczyć więcej niż 45 osób.

Rejestracja jest obowiązkowa.


Studenci II roku prawa studiów stacjonarnych!

W roku akademickim 2020/2021 na III roku studiów w semestrze letnim studenci zobowiązani są do zaliczenia jednego z czterech przedmiotów spośród niżej wymienionych  

 

PRAWO KARNE WYKONAWCZE  

lub

PRAWO KARNE SKARBOWE

lub

EUROPEJSKIE PRAWO KARNE

lub

NAUKA O KARZE

 

Od dnia 13 marca do dnia 23 marca 2020 r. należy  zarejestrować się poprzez system USOS Web na wybrany przedmiot.

 

Na przedmiotach w rejestracji obowiązują limity. Przedmiot nie może liczyć więcej niż 40 osób.

Rejestracja jest obowiązkowa.


Studenci IV roku prawa studiów stacjonarnych

Od dnia 13 marca 2020 r. (od godz.19:00) do 23 marca 2020 r. (do godz. 23:59) należy zarejestrować się na sześć przedmiotów przewidzianych programem studiów dla V roku. W roku akademickim 2020/2021 na V roku studenci zobowiązani są do zaliczenia po 1 przedmiocie  spośród niżej wymienionych grup:

 

Semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021

Grupa 1

 1. Zamówienia publiczne lub
 2. Mediacje i arbitraż lub
 3. Prawo papierów wartościowych lub
 4. Prawo bankowe

Grupa 2

 1. Zawody prawnicze i alternatywne lub
 2. Organy kontroli państwowej i ochrony prawnej lub
 3. Polityka a rządzenie państwem i samorząd terytorialny lub
 4. Służby zagraniczne

Grupa 3

 1. Doktryny polityczno-prawne lub
 2. Procedury finansowe wybranych krajów europejskich lub
 3. Historia najnowsza państwa i prawa lub
 4. Zabezpieczenie społeczne

Grupa 4

 1. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych lub
 2. Procedury ochrony własności intelektualnej lub
 3. Ochrona konkurencji i konsumenta lub
 4. Procedury międzynarodowej ochrony praw człowieka

 

Semestr letni w roku akademickim 2020/2021

Grupa 5

 1. Wprowadzenie do systemu common law lub
 2. Podstawy prawa wyznaniowego lub
 3. Podstawy komparatystyki prawniczej lub
 4. Podstawy europejskiego prawa cywilnego

Grupa 6

 1. Sporządzanie pism procesowych w sprawach karnych lub
 2. Sporządzanie pism procesowych w sprawach cywilnych lub
 3. Sporządzanie pism procesowych w sprawach administracyjnych lub
 4. Sporządzanie wniosków grantowych

 

Rejestracji  należy dokonać wyłącznie w systemie USOS Web. Rejestracja jest obowiązkowa. Na przedmiotach w rejestracji obowiązują limity. Przedmiot nie może liczyć więcej niż 45 osób.

Nieprzekraczalny termin rejestracji do 23 marca 2020 roku.


III ROK

Prawo – studia stacjonarne

Po zakończonym II etapie wyboru Katedr informuję, iż każdy ze studentów został przypisany do Katedry z pierwszego wyboru.


 

Informacja dotycząca przydziału na specjalizacje na rok akademicki 2020/2021:

 1. Specjalizacja karnistyczna
 2. Specjalizacja cywilistyczna/prywatno-prawna
 3. Specjalizacja publiczno-prawna
 4. Specjalizacja gospodarczo-finansowa

Pismo dotyczące wyboru specjalizacji, katedry i proseminarium

Student III roku zobowiązany jest wybrać proseminarium, które będzie realizowane na IV roku studiów.

Wybór proseminarium uwarunkowany jest wyborem specjalizacji i katedry.

W roku akademickim 2020/2021 na kierunku prawo zostaną uruchomione specjalizacje obejmujące następujące katedry zgodnie ze strukturą Wydziału.

SPECJALIZACJA KARNISTYCZNA

 1. Katedra Prawa Karnego i Kryminologii
  1. Zakład Prawa Karnego
  2. Zakład Kryminologii
  3. Pracownia Kryminalistyki
 2. Katedra Postępowania Karnego

SPECJALIZACJA CYWILISTYCZNA / PRYWATNO-PRAWNA

 1. Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego
  1. Zakład Prawa Cywilnego
  2. Zakład Prawa Handlowego
  3. Zakład Prawa Rolnego
  4. Pracownia Prawa Prywatnego Międzynarodowego
 2. Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

SPECJALIZACJA PUBLICZNO-PRAWNA

 1. Katedra Nauk Historyczno-Prawnych, Teorii i Filozofii Prawa oraz Komparatystyki Prawniczej
  1. Zakład Teorii i Filozofii Prawa
  2. Pracownia Prawa Rzymskiego i Łacińskiej Kultury Prawnej
  3. Pracownia Historii Prawa
 2. Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego
 3. Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego
  1. Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego
  2. Zakład Prawa Europejskiego
 4. Katedra Prawa Konstytucyjnego i Systemów Politycznych

SPECJALIZACJA  GOSPODARCZO-FINANSOWA

 1. Katedra Finansów Publicznych i Prawa Finansowego
 2. Katedra Prawa Podatkowego
 3. Katedra Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Gospodarczego Publicznego
  1. Pracownia Prawa Własności Intelektualnej
  2. Pracownia Prawa Gospodarczego Publicznego

O przyjęciu na daną specjalizację, do katedry oraz proseminarium decyduje średnia ocen za rok II.

 

Kolejność postępowania

ETAP 1

Wybór specjalizacji.

Wypełnione zgłoszenie należy złożyć w dziekanacie od 22 do 29 stycznia 2020 r.

Wypełnione, podpisane i zeskanowane zgłoszenie można też przesłać e-mailem na adres: a.kozlowska@uwb.edu.pl

Druk do pobrania

Przydział specjalizacji należy sprawdzić na stronie internetowej Wydziału Prawa UwB w zakładce ogłoszenia od 6 lutego 2020 r.

ETAP 2

Wybór katedry prowadzącej proseminarium w ramach przydzielonej specjalizacji.

Wypełnione zgłoszenie należy złożyć w dziekanacie od 17 do 21 lutego 2020 r.

Wypełnione, podpisane i zeskanowane zgłoszenie można też przesłać e-mailem na adres: e.szycko@uwb.edu.pl)

Druk do pobrania - dla każdej specjalizacji oddzielny druk (dostępny od dnia 14 lutego 2020 r.)

Przydział do katedry należy sprawdzić na stronie internetowej Wydziału Prawa UwB w zakładce ogłoszenia od 26 lutego 2020 r.

 

ETAP 3

Wybór proseminarium w ramach przydzielonej katedry.

Szczegóły zostaną podane w terminie późniejszym.