Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
III ROK
Prawo – studia niestacjonarne

Informacja dotycząca przydziału na specjalizacje na rok akademicki 2020/2021Pismo dotyczące wyboru specjalizacji, katedry i proseminarium

Student III roku zobowiązany jest wybrać proseminarium, które będzie realizowane na IV roku studiów.
Wybór proseminarium uwarunkowany jest wyborem specjalizacji i katedry.
W roku akademickim 2020/2021 na kierunku prawo zostaną uruchomione specjalizacje obejmujące następujące katedry zgodnie ze strukturą Wydziału.
 
SPECJALIZACJA KARNISTYCZNA
1. Katedra Prawa Karnego i Kryminologii
a) Zakład Prawa Karnego
b) Zakład Kryminologii
c) Pracownia Kryminalistyki
2. Katedra Postępowania Karnego
 
SPECJALIZACJA CYWILISTYCZNA / PRYWATNO-PRAWNA
1. Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego
a) Zakład Prawa Cywilnego
b) Zakład Prawa Handlowego
c) Zakład Prawa Rolnego
d) Pracownia Prawa Prywatnego Międzynarodowego
2. Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 
SPECJALIZACJA PUBLICZNO-PRAWNA
1. Katedra Nauk Historyczno-Prawnych, Teorii i Filozofii Prawa oraz Komparatystyki Prawniczej
a) Zakład Teorii i Filozofii Prawa
b) Pracownia Prawa Rzymskiego i Łacińskiej Kultury Prawnej
c) Pracownia Historii Prawa
2. Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego
3. Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego
a) Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego
b) Zakład Prawa Europejskiego
4. Katedra Prawa Konstytucyjnego i Systemów Politycznych
 
SPECJALIZACJA GOSPODARCZO-FINANSOWA
1. Katedra Finansów Publicznych i Prawa Finansowego
2. Katedra Prawa Podatkowego
3. Katedra Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Gospodarczego Publicznego
a) Pracownia Prawa Własności Intelektualnej
b) Pracownia Prawa Gospodarczego Publicznego
O przyjęciu na daną specjalizację, do katedry oraz proseminarium decyduje średnia ocen za rok II.

Kolejność postępowania
ETAP 1
Wybór specjalizacji.
Wypełnione zgłoszenie należy złożyć w dziekanacie od 22 stycznia do 02 lutego 2020 r.
Wypełnione, podpisane i zeskanowane zgłoszenie można też przesłać e-mailem na adres: niesterczuk@uwb.edu.pl
Druk do pobrania
Przydział specjalizacji należy sprawdzić na stronie internetowej Wydziału Prawa UwB w zakładce ogłoszenia od 6 lutego 2020 r.
ETAP 2
Wybór katedry prowadzącej proseminarium w ramach przydzielonej specjalizacji.
Wypełnione zgłoszenie należy złożyć w dziekanacie od 17 do 21 lutego 2020 r.
Wypełnione, podpisane i zeskanowane zgłoszenie można też przesłać e-mailem na adres: niesterczuk@uwb.edu.pl)
Druk do pobrania - dla każdej specjalizacji oddzielny druk (dostępny od dnia 14 lutego 2020 r.)
SPECJALIZACJA KARNISTYCZNA
SPECJALIZACJA CYWILISTYCZNA / PRYWATNO-PRAWNA
SPECJALIZACJA PUBLICZNO-PRAWNA
• SPECJALIZACJA GOSPODARCZO-FINANSOWA
Przydział do katedry należy sprawdzić na stronie internetowej Wydziału Prawa UwB w zakładce ogłoszenia od 26 lutego 2020 r.

ETAP 3
Wybór proseminarium w ramach przydzielonej katedry.
Szczegóły zostaną podane w terminie późniejszym.