Zgodnie z Zarządzeniem nr 61 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne i inne student może ubiegać się o zwolnienie z opłaty za kształcenie na studiach niestacjonarnych w całości lub w części w przypadku osiągnięcia wybitnych wyników w nauce na danym kierunku i poziomie studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Decyzją nr 10/2021 Dziekana Wydziału Prawa UwB z dnia 18 maja 2021 r. wnioski o zwolnienie z opłaty należy składać do dnia 14 września 2021 r.

Wysokość kwoty zwolnień dla danego kierunku i poziomu studiów na rok akademicki 2021/2020 wynosi 6000 zł.