Pracownia Systemów Politycznych
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 218
(+48 85) 745 71 61

 

Kierownik:
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
dr hab. Elżbieta Kużelewska, prof. UwB e.kuzelewska@uwb.edu.pl USOSweb

 

  

 
Przedmiot badań naukowych:

– prawo konstytucyjne,
– demokracja bezpośrednia,
– współczesne systemy polityczne,
– współczesna Rosja,
– problemy bezpieczeństwa.

 

Dydaktyka:
– Prawo konstytucyjne

–  Demokracja bezpośrednia w Europie
– Współczesne ustroje państwowe
– Systemy polityczne państw postradzieckich
– Systemy bezpieczeństwa wybranych państw
– Organy ochrony prawa
– Polityka a rządzenie państwem i samorząd terytorialny
– Specjalistyczne warsztaty językowe
– Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa
– Historia społeczna
– Historia społeczna Europy
– Międzynarodowe stosunki wojskowe
– Międzynarodowe stosunki polityczne
– Konflikty zbrojne na obszarze postradzieckim
– Teoria bezpieczeństwa i prawa
– System i strategia bezpieczeństwa narodowego RP
– Informacja w systemie bezpieczeństwa państwa
– Direct Democracy in Europe
– Introduction to Political Science
– Contemporary Political Systems

  

Projekty badawcze:
  1. Referendum w sprawie ratyfikacji Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy (NN116 233936) 2009-2011 (charakter udziału – kierownik projektu)
  2. Od wizji do rzeczywistości. Dziesięć lat dewolucji Walii ((NN116 355037) 2009-2011 (charakter udziału – wykonawca)
  3. Modern Democracy vs. European Integration, 2011-2012, projekt finansowany przez Wydział Prawa UwB (charakter udziału – kierownik projektu)
  4. Elections to the European Parliament. Challenges and Prospects, 2012-2013, projekt finansowany przez Wydział Prawa UwB (charakter udziału – kierownik projektu)
  5. Rola instytucji zgromadzenia ludowego (Landsgemeinde) w Konfederacji Szwajcarskiej, 2013-2015, Inicjatywa Helwecka, projekt finansowany przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu (charakter udziału – wykonawca)
  6. Demokracja bezpośrednia w Europie Środkowej i Wschodniej po 1989 roku: wymiar formalnoprawny i praktyczny. Analiza politologiczna, 2014-2019, OPUS 2014/15/B/HS5/01866 (charakter udziału – wykonawca)
  7. E-voting jako alternatywna procedura głosowania w elekcjach państwowych. Doświadczenia wybranych państw a perspektywy wdrożenia e-głosowania w Polsce, 2014-2019, OPUS UMO-2014/15/B/HS5/01358 (charakter udziału – wykonawca).

 

Konferencje cykliczne:

- Białystok Policy Forum

- Seria wydawnicza European Integration and Democracy Series, Intersentia Cambridge www.intersentia.com/en/product/series/show/id/9256/