„Legal English – Niezbędnik przyszłego prawnika”

Jedną z umiejętności, którą młody prawnik powinien wykształcić podczas studiów jest znajomość prawniczego języka angielskiego, szczególnie w kontekście prawa polskiego i jego specyficznych instytucji. Taki właśnie cel przyświecał zespołowi pracującemu nad powstaniem publikacji „Legal English – niezbędnik przyszłego prawnika”, będącej jednocześnie propozycją programu nauczania prawniczego języka angielskiego na wydziałach prawa.

Podręcznik „Legal English – niezbędnik przyszłego prawnika” powstał głównie z myślą o studentach I i II roku studiów prawniczych (poziom B1 – B2), którzy objęci są obowiązkowym lektoratem z języka obcego. Są to zatem studenci rozpoczynający swoją przygodę z prawem. Znajomość komunikatywnego języka angielskiego nie jest dla nich zwykle problemem, a przygotowany podręcznik ma im pomóc w opanowaniu tzw. Legal English, tak aby w trakcie dalszych studiów mogli swobodnie poruszać się w słownictwie prawniczym, a kontaktując się z obcokrajowcami, bez problemu rozmawiać o prawie cywilnym, karnym, administracyjnym itp.

Podręcznik podzielony jest na dwie części. Pierwsza – zasadnicza część składa się z 18 rozdziałów, z czego 16 (pomijając rozdziały wprowadzające – Introductory Chapter i Introduction to Civil Law) odpowiada głównym przedmiotom realizowanym na kierunku prawo w większości polskich uczelni. Część drugą (rozdziały 19-23) stanowią materiały uzupełniające, których wykorzystanie zależy od nauczyciela. Każdy rozdział zawiera ćwiczenia o różnej skali trudności (te szczególnie czasochłonne, czy trudniejsze zostały oznaczone **).

Podręcznik zawiera płytę CD z nagraniami, słowniczek angielsko-polski (z transkrypcją wyrazów) i polsko-angielski oraz przydatne linki do materiałów źródłowych. Ułatwi to niewątpliwie samodzielne uczenie się z wykorzystaniem niniejszego podręcznika.

Z recenzji:

„Legal English – niezbędnik przyszłego prawnika” jest atrakcyjny i nowoczesny merytorycznie, zawiera nietypowe i niezwykle urozmaicone rozwiązania metodologiczne oraz zmusza studenta do nabycia cennych dla prawnika umiejętności formułowania myśli, argumentowania i dyskutowania w języku angielskim. - dr hab. Ewa Bagińska, prof. UMK

Jestem przekonana, że publikacja ta okaże się niezwykle przydatna dla lektorów języka angielskiego, pracujących zarówno w uczelniach wyższych, jak i w szkołach językowych, dla nauczycieli akademickich, pracujących zarówno na wydziałach prawa, jak i na wydziałach ekonomicznych i biznesowych, gdzie problematyka prawnicza jest jednym z istotnych elementów treściowych na kursach językowych, dla metodyków pracujących z przyszłymi nauczycielami, trenerów prowadzących szkolenia dla nauczycieli języków obcych, a także dla studentów kierunków neofilologicznych i słuchaczy kolegiów nauczycielskich, którzy przygotowują się do przyszłej pracy w różnych kontekstach edukacyjnych. - prof. dr hab. Hanna Komorowska

 

„LEGAL ENGLISH – NIEZBĘDNIK PRZYSZŁEGO PRAWNIKA”

Z przyjemnością informujemy, że podręcznik został nagrodzony prestiżową nagrodą European Language Label (Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych). Jest to europejski certyfikat jakości w edukacji językowej. W Polsce przyznawany jest od 2001 roku za projekty wykorzystujące nowatorskie rozwiązania w dziedzinie nauczania i uczenia się języków. Nagrodę przyznaje krajowe jury ELL w którego skład wchodzą: przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, środowisk akademickich, instytucji zajmujących się kształceniem językowym oraz przedstawiciele zagranicznych instytutów kultury.

Certyfikat (podpisany przez komisarza UE ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży oraz ministra edukacji narodowej) jest wyróżnieniem za innowacyjne techniki kształcenia i promuje osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne.

 

„Curriculum Development for Legal English Programs”

Obecnie, ze względu na rozwój języków specjalistycznych, na rynku dostępnych jest coraz więcej materiałów dydaktycznych, związanych nie tylko już z Business English (ta dziedzina języka specjalistycznego dość wcześnie doczekała się ciekawych podręczników i pomocy naukowych), ale również z medycznym, technicznym, czy też prawniczym językiem angielskim, jakkolwiek trudno tu mówić o zakończonym procesie. Prawniczy język angielski, choć jest dziedziną z dużą grupą docelowych odbiorców, tak naprawdę zaledwie od niedawna zaczął być popularny i pożądany. Dowodem na to są stosunkowo nowe na rynku egzaminy z prawniczego języka angielskiego TOLES (the Test of Legal English Skills, wprowadzony w 2002), czy ILEC (International Legal English Certificate, wprowadzony w 2006). Jednakże pozycji książkowych, materiałów dydaktycznych, czy wytycznych wspomagających nauczycieli w procesie nauczania prawniczego języka angielskiego nadal nie jest za wiele.

Zważywszy na wspomniane tendencje, celem niniejszej monografii było omówienie istotnych kwestii w zakresie konstruowania kursu z prawniczego języka angielskiego. W rozdziale pierwszym przedstawione zostały podstawowe pojęcia, związane z nauczaniem języka specjalistycznego, dalej określanego jako ESP (English for Special Purposes). W tym samym rozdziale omówiono warunki i proces nauczania języka specjalistycznego oraz rolę nauczyciela języków obcych w nauczaniu języka specjalistycznego i formy jego współpracy z nauczycielami przedmiotu zawodowego. Dodatkowa uwaga poświęcona została kwestiom językowym, tzn. roli słownictwa i gramatyki w nauczaniu języków specjalistycznych oraz specyfice angielskiego rejestru prawniczego. Rozdział drugi dotyczy przygotowania programu nauczania języków specjalistycznych. Na początku omówione zostały podstawowe kwestie związane z opracowaniem programu nauczania, tzn. podjęto próbę zdefiniowania pojęcia „sylabus” i wyznaczania jego roli. Następnie opisane zostały rodzaje programów wykorzystywanych w nauczaniu języków obcych (poczynając od klasyfikacji Wilkinsa z roku 1976 kończąc na podziale zaproponowanym przez Jordana z roku 1997), sposoby wyboru i gradacji treści oraz formy ewaluacji programu nauczania. Ze szczególną uwagą zanalizowana została koncepcja „analizy potrzeb” z uwzględnieniem jej przydatności podczas kursu prawniczego języka angielskiego oraz wskazaniem jej słabych stron. W rozdziale trzecim omówione zostały zagadnienia właściwej selekcji i ewaluacji materiałów dydaktycznych, wykorzystywanych na zajęciach prawniczego języka angielskiego. Po prezentacji różnych dostępnych materiałów dydaktycznych uwaga została skoncentrowana na kwestii wykorzystania materiałów autentycznych na kursach ESP, m. in. samym ich zdefiniowaniu i wskazaniu roli, jaką odgrywają one w procesie dydaktycznym. Rozdział czwarty dotyczy specyfiki oceniania i testowania języka prawniczego w świetle innych języków specjalistycznych. Poruszony został tu m.in. problem konieczności wyodrębnienia testów języka specjalistycznego z grupy testów tzw. języka ogólnego. W tym rozdziale omówiono też dostępne na rynku egzaminy z prawniczego języka angielskiego: TOLES i ILEC i dokonano ich analizy porównawczej. Rozdział piąty zawiera propozycję modelowego programu nauczania prawniczego języka angielskiego.