Regulamin Pracowni komputerowej Wydziału Prawa UwB

 1. Uprawnionymi do korzystania z pracowni komputerowej znajdującej się w sali 214 są wyłącznie studenci i pracownicy Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
 2. Użytkownicy korzystający z pracowni zobowiązani są do zapoznania się z przepisami BHP dotyczącymi obsługi komputera i drukarki oraz przepisami przeciwpożarowymi (przepisy znajdują się do wglądu przy Rejestrze użytkowników).
 3. Przed przystąpieniem do pracy użytkownik zobowiązany jest:
       a) wpisać się do Rejestru użytkowników, znajdującego się w sali 110,
       b) sprawdzić sprawność sprzętu, na którym zamierza pracować,
       c) każde zauważone uszkodzenie sprzętu na stanowisku oraz nieprawidłowości w pracy komputera niezwłocznie zgłosić personelowi pracowni.
 4. Czas pracy przy stanowisku komputerowym nie może przekraczać jednorazowo 60 minut. Czas ten może zostać przedłużony po uzyskaniu zgody personelu pracowni.
 5. Przy jednym stanowisku może pracować wyłącznie jeden użytkownik.
 6. Podczas pracy z komputerem użytkownicy:
       a) mają prawo używać wyłącznie własnych kont utworzonych przez administratora,
       b) mają obowiązek zapisywania swoich danych we własnych katalogach,
       c) mogą uruchamiać oprogramowanie nie pochodzące z tutejszej pracowni tylko po uzyskaniu zgody administratora systemu.
 7. Korzystającym z pracowni zabrania się:
       a) kopiowania i instalowania oprogramowania przyniesionego z zewnątrz (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z późn. zm.),
       b) tworzenia oraz eksperymentowania z programami wirusowymi, niszczącymi zasoby programowe i sprzętowe komputera,
       c) działań, mających na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do zasobów sieci, naruszenie bezpieczeństwa systemów komputerowych, zakłócania lub blokowania pracy innych użytkowników i systemów,
       d) wykorzystywania zasobów systemu komputerowego do celów pozaedukacyjnych, a w szczególności do: celów komercyjnych, nawoływania do przemocy, nietolerancji religijnej bądź rasowej, prowadzenia agitacji politycznej, przeglądania i propagowania materiałów o treści pornograficznej,
       e) dokonywania przez użytkowników jakichkolwiek przełączeń w instalacji elektrycznej oraz napraw, przekonfigurowania sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem (rozkręcania jednostek centralnych, przyłączania, odłączania i zamiany urządzeń peryferyjnych, np. klawiatur, monitorów, myszy, itp.).
       f) palenia, spożywania posiłków i napojów,
       g) wnoszenia okrycia wierzchniego.
 8. Po zakończeniu pracy użytkownicy mają obowiązek uporządkowania swojego stanowiska komputerowego, za którego stan ponoszą pełną odpowiedzialność.
 9. Konsekwencją nieprzestrzegania postanowień Regulaminu będzie pozbawienie użytkownika możliwości korzystania z pracowni.
 10. Administrator systemu zastrzega sobie prawo do usuwania zawartości twardych dysków na stanowiskach komputerowych.

 


Z upoważnienia Dziekana Wydziału Prawa
Kierownik Pracowni komputerowej
mgr inż. Kamil Skorulski